Wat gold in het Besluit landbouw voor composteren?

Vraag

Was composteren toegestaan onder het (inmiddels vervallen) Besluit landbouw? En wat waren de eisen dan?

Antwoord

Ja, dat mocht, zolang het totale volume niet meer was dan 600 m3. Als de inrichtinghouder meer composteerde, dan werd het bedrijf vergunningplichtig.

Het Besluit landbouw bevatte een aantal definities over composteren:

  • Composteren: omzetten van plantaardig restmateriaal en hulpstoffen in compost.
  • Compost: een product dat geheel of grotendeels bestaat uit één of meer organische afvalstoffen die met behulp van micro-organismen zijn afgebroken en omgezet tot een zodanig stabiel eindproduct dat daarin alleen nog een langzame afbraak van humeuze verbindingen plaatsvindt.

Het Besluit landbouw bevatte diverse voorschriften. Zo stonden voorschrift 2.3.1 minimumafstanden voorgeschreven tot aan de locatie waar plantaardig restmateriaal werd gecomposteerd. Deze moest plaatsvinden:

  • op ten minste 100 meter van een object categorie I of II, en
  • op ten minste 50 meter van een object categorie III, IV of V.

Deze afstanden werden gemeten vanaf de buitenzijde van een object categorie I, II, III, IV of V tot het dichtstbijzijnde punt van de opslag/de composteringsplaats. Bij niet voldoen aan deze afstanden werd het bedrijf niet vergunningplichtig.

Verder stond in het voorschrift 2.4.2 dat plantaardig restmateriaal moest worden gecomposteerd overeenkomstig de "Handreiking composteringsplaats voor bedrijven met bloembollenteelt 2005" uitgegeven door het Landelijk Milieuoverleg Bloembollenteelt. Daarmee was deze handreiking ook van toepassing geworden op het composteren van andere materialen dan bloembollen. In deze handreiking waren de eisen opgenomen waaraan een composteringsplaats moet voldoen.

Deze eisen waren hiermee dus ook van toepassing geworden op alle composteringshopen die onder het Besluit vielen.

Op grond van het voorschrift 4.7.1 van het Besluit kon het bevoegd gezag wat betreft de omvang en het afdekken van een opslag en de frequentie van afvoer maatwerkvoorschriften opstellen over bij voorschrift 2.4.2.


Zie ook