Hoofdcategorie L: Struisvogels

In de tabel op deze pagina staan de emissiefactoren voor de emissie vanuit het dierenverblijf. De emissiefactor is inclusief de emissie van de mest, die in het dierenverblijf is opgeslagen.

Let op: de officiële eindnoten voor ammoniak uit de Rav staan niet onderaan deze pagina. Deze eindnoten staan op een aparte pagina vermeld. Ga daarvoor naar de pagina eindnoten of kijk op wetten.nl.

De voetnoten in de kolommen ammoniak, geur en fijnstof op deze pagina zijn toegevoegd door InfoMil.

Emissiefactoren: ammoniak, geur en fijnstof
categorie ammoniaka) geurb) fijnstofc)
L 1 diercategorie struisvogelouderdieren
L 1.100 overige huisvestingssystemen 2,5 geen emissiefactor vastgesteld geen emissiefactor vastgesteld
L 2 diercategorie opfokstruisvogels (tot 4 maanden)
L 2.100 overige huisvestingssystemen 0,3 geen emissiefactor vastgesteld geen emissiefactor vastgesteld
L 3 diercategorie vleesstruisvogels (4 tot 12 maanden)
L 3.100 overige huisvestingssystemen 1,8 geen emissiefactor vastgesteld geen emissiefactor vastgesteld

a) emissie in kg NH3 per dierplaats per jaar volgens de Regeling ammoniak en veehouderij
b) geuremissiefactor in odour units per seconde per dier volgens de Regeling geurhinder en veehouderij

c) fijnstofemissie (g PM10/dier/jaar) volgens de lijst ‘Emissiefactoren fijnstof voor veehouderij’ op rijksoverheid.nl