Technische infodocumenten

Detailopname van een luchtwasser Op deze pagina staan technische informatiedocumenten over stalsystemen. Veehouders hebben hun dieren in stallen staan. De stallen moeten voldoen aan stalbeschrijvingen (leaflets of systeembeschrijvingen). Voor de meeste stallen zijn er zulke stalbeschrijvingen.

De technische informatiedocumenten die hier staan gelden aanvullend op de stalbeschrijvingen.

Het gaat om die systeemonderdelen die in verschillende stalsystemen terugkomen maar waarvan het te ver gaat om ze in iedere afzonderlijke stalbeschrijving op te nemen.

Overzicht beschikbare documenten

Eerdere versies de technisch informatiedocumenten

Inhoud van de technische informatiedocumenten

De technische informatiedocumenten gaan over het gebruik van specifieke, technische systeemonderdelen bij stallen. Behalve over het gebruik gaat het ook over hoe deze systeemonderdelen in de praktijk voorkomen. De informatie in een technisch informatiedocument kan zowel gaan over de functie van een onderdeel als op materiaal- en bouwtechnische uitvoeringen.

Functioneel gezien moet in ieder geval niet van het document worden afgeweken. Als om materiaal- of bouwtechnische redenen wordt afgeweken mag hierdoor in ieder geval geen extra ammoniakemissie ontstaan.

De algemene bouwkundige kwaliteit en de daarmee samenhangende garantie voor emissiereductie op lange termijn is voor verantwoordelijkheid van de producent. Als een systeembeschrijving rechtstreeks naar een (hoofdstuk in een) technisch informatiedocument verwijst, is dat document een richtlijn.

Doel en totstandkoming

Het doel is om een goede uitvoeringspraktijk te bevorderen. De technische informatiedocumenten komen tot stand na breed overleg met wetenschappelijke - en praktijkdeskundigen. Als het nodig is, worden ze geactualiseerd.

Verbeteringen

Heeft u een voorstel tot verbetering van de inhoud dan kunt u uw punt of tekstvoorstel doen bij rav@rvo.nl