Mestschuif of mestrobot

Een mestschuif of mestrobot is nodig om de mestbesmeurde oppervlakken regelmatig schoon te maken. Door het schuiven verdwijnt de mest in de mestkelder. Hiermee wordt de emissie van de vloer beperkt.

Uitvoering

Voor het schoonschuiven zijn er de volgende mogelijkheden:

  • mestschuif met een aandrijfmechanisme en een tijdklok
  • geprogrammeerde mestrobot

Een mestschuif heeft een motor met een ketting, touw of kabel of een hydraulische aandrijving. Soms ligt de aandrijving in de vloer verzonken. Er zijn mestschuiven met 'tandjes' of ‘vingers’. Deze tandjes of vingers zijn afgestemd op de sleuven in de vloer en zorgen er voor dat de vloer zo goed mogelijk wordt schoongemaakt.

Een mestrobot heeft een schuif, rijdt door de stal en schuift de mest door de roosters. De mestrobot werkt meestal op een accu en rijdt zelf naar een oplaadstation om zich op te laden. De route(s) van een mestrobot wordt geprogrammeerd. Deze informatie moet worden opgeslagen zodat achteraf is te bepalen of er voldoende geschoven is.

Sproeivoorziening

Bij sommige systemen wordt het schoonmaken van de vloeren met de mestschuif of mestrobot gecombineerd met een sproeivoorziening. Hiermee wordt vloeistof verneveld. Dit voorkomt vorming van een mestfilm die de vloer glad kan maken. Dit heeft ook een positief effect op de emissie, maar zorgt wel voor meer mestvolume. Als een sproeivoorziening onderdeel is van het stalsysteem gelden de eisen die staan in de stalbeschrijving.

Bijkomende voordelen

Door het schoonhouden van de vloeren lopen de koeien niet meer met de klauwen in de mest. Dit heeft als voordelen een betere klauwgezondheid, schonere ligboxen en schonere uiers.

Mestschuif of mestschuifrobot?

Een mestschuif is vooral geschikt voor lange rechte gangen met rooster of dichte vloeren. Doorgangen moeten dan nog met een mestrobot of met de hand worden schoongemaakt. Een mestrobot kan bijna overal komen, zeker ook als hij onder hekken door kan. De mestschuif kan een hindernis zijn. Mestrobots zijn dit ook, maar kunnen worden geprogrammeerd, zodat hij slim ingezet kan worden. Bijvoorbeeld vaker schuiven vlak achter de ligboxen of niet schuiven langs het voerhek tijdens het voeren. Er zijn mestrobots die bediend kunnen worden via een smartphone.

Een mestschuif kan vooral een hindernis zijn bij het voerhek als koeien staan te vreten. Een oplossing is een strook verhoogde vloer. De koeien staan met de voor­poten op deze verhoogde vloer (voerstoep) en hoeven dan alleen hun achter­poten maar op te tillen voor de mestschuif. Op de voerstoep zelf is schuiven niet nodig.

Schuiffrequentie

Met de tijdklok wordt de schuiffrequentie ingesteld. Omdat een mestbesmeurde vloer van invloed is op de emissie, heeft ook de schuiffrequentie hier invloed op. De schuiffrequentie is afhankelijk van het toegepaste huisvestingssysteem en staat in de stalbeschrijving. De schuiffrequentie is meestal eenmaal per twee uur en soms vaker. Er zullen plaatsen zijn waar de mestschuif of mestrobot niet kan komen. De vloer op deze plaatsen moet de veehouder in ieder geval tweemaal per dag handmatig schoonmaken.

Oplaadtijd mestrobot

Bij een mestrobot is het belangrijk dat de capaciteit van de mestrobot en het oppervlak van de te reinigen ruimte op elkaar zijn afgestemd. Bij grote stallen zullen meerdere mestrobots nodig zijn om het hele vloeroppervlak binnen de gestelde tijd te kunnen schoonmaken. Ook de laadtijd van de mestrobot is een factor bij het bepalen van het aantal mestrobots en de programmering. Wanneer elke twee uur de stal geschoven moet worden, maar de mestrobot drie uur nodig heeft om op te laden, dan is 1 mestrobot niet voldoende, en is een extra mestrobot nodig.

Registratie

Om het gebruik van de mestschuif of mestrobot te kunnen aantonen moet er een registratie zijn. Deze registratie moet tot drie maanden terug in te zien zijn. Een mestschuif moet een verzegelde urenteller hebben die het aantal schuifbewegingen registreert. Bij een mestrobot moeten de route(s) gelogd worden zodat achteraf is te zien dat er voldoende is geschoven. Als in een stalbeschrijving staat dat er een sproeivoorziening moet zijn, dan moet dit gebruik ook gelogd worden.

Controle en onderhoud

De veehouder moet er voor zorgen dat de mestschuif of mestrobot goed werkt en zorgen dat op tijd wordt geschoven. Mestschuiven met vingers of tandjes zijn gevoelig voor slijtage en moeten goed aan blijven sluiten op het vloerprofiel. Belangrijk is dat dit regelmatig wordt gecontroleerd.

Een mestschuif of mestrobot moet ook regelmatig gecontroleerd en onderhouden worden. De frequentie staat in de leaflet en is eenmaal per 2 maanden of eenmaal per jaar. De veehouder kan hiervoor een onderhoudscontract afsluiten.

Bij onderhoud moet in ieder geval worden gecontroleerd of de mestschuif of mestrobot goed de mest verwijdert en of de schuiffrequentie wordt geregistreerd. Mogelijk moeten schuifstrippen worden vervangen. Bij een mestrobot kan vervangen van de accu nodig zijn.

In een logboek moet staan wanneer en wie de controle en het onderhoud heeft gedaan.

Toezicht

In de checklist emissiearme vloer (docx, 29 kB) staan de aandachtspunten voor de controle van een emissiearme vloer. Kijk altijd hoe schoon de vloeren zijn. Dit is een indicatie of er voldoende wordt geschoven. Controleer de mestschuiffrequentie via de gegevens die zijn gelogd. En ook het gebruik van een eventuele sproeivoorziening. Controleer wanneer controle en onderhoud is uitgevoerd, hoe vaak dit gebeurt en wat er is gecontroleerd.

Bij een mestrobot moet de veehouder aantonen dat de capaciteit voldoende is om aan de minimale schuiffrequentie genoemd in de stalbeschrijving te kunnen voldoen.