Geur overige agrarische activiteiten

Op deze pagina vindt u informatie over de juridische mogelijkheden om maatregelen te nemen bij bestaande voor geur overbelaste situaties vanwege geur door agrarische activiteiten, niet zijnde het houden van landbouwhuisdieren. Het gaat om overige agrarische activiteiten die wel en niet zijn geregeld in het Activiteitenbesluit.

Overige agrarische activiteiten in het Activiteitenbesluit

Het Activiteitenbesluit bevat geurvoorschriften voor andere agrarische activiteiten. Deze voorschriften gelden voor alle bedrijven. Dus zowel voor bedrijven die volledig onder het Activiteitenbesluit vallen, als voor bedrijven die daarnaast een omgevingsvergunning milieu nodig hebben.

Behalve natuurlijk als de activiteit zo’n omvang of aard heeft dat hij buiten de reikwijdte van de paragraaf valt. Denk aan opslag van meer dan 600 m3 vaste mest.

Het uitgangspunt is dat het Activiteitenbesluit voldoet aan BBT. Daarom hoeft u  in principe geen extra maatwerkvoorschriften te stellen om te voldoen aan BBT. Stel dat maatwerk toch nodig is, dan moeten de maatwerkvoorschriften voldoen aan BBT.

In onderstaand schema vindt u de maatwerkmogelijkheden voor geur van agrarische activiteiten in het Activiteitenbesluit (behalve het houden van landbouwhuisdieren in dierenverblijven).

maatwerkmogelijkheden voor geur van agrarische activiteiten in het Activiteitenbesluit

Paragraaf

Eisen geur

Maatwerk bij onaanvaardbare geurhinder  artikel

Maatwerk beperkt tot

§ 3.4.5

Opslaan agrarische bedrijfsstoffen

Eisen voorkomen geurhinder via afstanden

3.46 lid 8 AB

situering, afdekken, frequentie afvoer

§ 3.4.6

Opslaan drijfmest

Eisen voorkomen geurhinder via afstanden

3.51 lid 12 AB

situering, afdekken, frequentie aan- en afvoer

§ 3.4.7

Opslaan bijvoedermiddelen

Eisen geurhinder gesloten ruimte

3.54 AB en artikel 3.71 lid 3 AR

aard bijvoedermiddelen, gekoeld opslaan, situering

§ 3.5.9

Bereiden brijvoer

Eisen geurhinder gesloten ruimte

3.129b AB en 3.102 AR

aard, gekoeld opslaan, situering

§ 3.5.7

Composteren

Eisen voorkomen geurhinder via afstanden

3.108 lid 3 AB

situering, afdekken

§ 3.5.10

Kleinschalig vergisten

Eisen voorkomen geurhinder via afstanden

3.129g lid 3 AB

situering, gesloten, ligging en afvoerhoogte emissiepunt, toepassen ontgeuringsinstallatie

Bij het bepalen van het aanvaardbaar niveau van geurhinder is artikel 2.7a, lid 3 Activiteitenbesluit van toepassing. Houd ten minste rekening met de volgende aspecten:

  • de bestaande toetsingskaders, waaronder lokaal geurbeleid
  • de geurbelasting ter plaatse van geurgevoelige objecten
  • de aard, omvang en waardering van de geur die vrijkomt bij de inrichting
  • de historie van de inrichting en het klachtenpatroon met betrekking geurhinder
  • de bestaande en verwachte geurhinder van de inrichting, en de kosten en baten van technische voorzieningen en gedragsregels in de inrichting

Activiteiten die niet zijn geregeld in het Activiteitenbesluit

Voor sommige agrarische activiteiten staan geen eisen in het Activiteitenbesluit, zoals voor het scheiden van mest. Voor een bedrijf dat geen omgevingsvergunning milieu nodig heeft, kunt u een maatwerkvoorschrift stellen met de zorgplicht van afdeling 2.3 Activiteitenbesluit. Dat kan, omdat het aspect geur voor niet geregelde activiteiten niet uitputtend is geregeld. Er staan immers helemaal geen eisen in het Activiteitenbesluit voor die activiteit.  Artikel 2.7a Activiteitenbesluit is helemaal van toepassing. Beoordeel de geurhinder op basis van artikel 2.7a Activiteitenbesluit en houd daarbij rekening met de volgende aspecten:

  • de bestaande toetsingskaders, waaronder lokaal geurbeleid
  • de geurbelasting ter plaatse van geurgevoelige objecten
  • de aard, omvang en waardering van de geur die vrijkomt bij de inrichting
  • de historie van de  inrichting en het klachtenpatroon met betrekking geurhinder
  • de bestaande en verwachte geurhinder van de inrichting, en de kosten en baten van technische voorzieningen en gedragsregels in de inrichting

Let wel op bij een IPPC-bedrijf: dan is artikel 2.7a niet van toepassing. Er zijn namelijk BBT-conclusies voor geur (zie artikel 2.3a lid PM Activiteitenbesluit).

[1] 1 juli 2009 (ECLI:NL:RVS:2009:BJ1142). Zie ook Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State: 31 maart 2010 (200905180/1/M2), 18 mei 2011 (201005653/1/M2) en 8 februari 2012 (201010565/1/T1/A4).

[2] Zie ook TK 2005/2006, 30.453, nr. 3.