Geur: bescherming geurgevoelige objecten (houden van landbouwhuisdieren)

Biggen op schootIn het Activiteitenbesluit staan voorschriften voor de activiteit het houden van landbouwhuisdieren.

Het gaat om normen voor geurhinder om geurgevoelige objecten te beschermen. In de vorm van minimumafstanden tot geurgevoelige objecten en normen voor maximale geurbelasting op geurgevoelige objecten.

Deze eisen staan in paragraaf 3.5.8 van het Activiteitenbesluit.

Overzicht voorschriften
Artikel Activiteitenbesluit Inhoud

3.115

norm geurbelasting dieren met geuremissiefactoren

3.116

minimumafstanden dieren met geuremissiefactoren

3.117

minimumafstanden dieren zonder geuremissiefactoren

3.118

gemeentelijke geurverordening

3.119

minimumafstanden gevel-tot-gevel

3.119a

referentiekader

3.120

maandelijkse registratie van dierenaantallen

3.121

meten geurbelasting en afstandsmeting

Het Activiteitenbesluit is een aantal keer gewijzigd met gevolgen voor landbouw.

Niet van toepassing

Deze voorschriften gelden niet voor: