Keuze van het stalsysteem

Bij de keuze van het stalsysteem moet worden voldaan aan de Beste Beschikbare Technieken (BBT), ook voor het aspect geur.

In vaste jurisprudentie heeft de Afdeling bestuursrechtspraak een verband gelegd tussen BBT voor geur en het Besluit ammoniakemissie huisvesting. Als een huisvestingssysteem voldoet aan het Besluit huisvesting voldoet het ook voor geur aan BBT. Zie Rechtbank Limburg, AWB - 14,41u, 14,42u, 14,43u en 14,159u, 13 mei 2015, Bergen (Limburg), waarin wordt verwezen naar:

In de toelichting bij het Besluit is bij de afweging van BBT voor ammoniak rekening gehouden met effecten op geur. Toch is op rijksniveau niet bepaald wat BBT voor geur is. Ook staan er geen emissiegrenswaarden voor geur in het Besluit. Dit maakt het mogelijk dat het bevoegde gezag per geval bekijkt of het aangevraagde huisvestingssysteem BBT is. Dit kan leiden tot extra eisen over geur, zoals het aanpassen van de emissiepunten, of een aanpassing in het (schoonmaak)management.

Zie ook TK 2005/2006, 30 453 nr. 3Melkstal