Foutmeldingen en oplossingen

Bij de installatie of bij gebruik van de V-Stacksmodellen kunt u technische problemen ondervinden. De modellen geven in sommige situaties een melding. Bij InfoMil kunt u oplossingen en uitleg van de meldingen vinden.

Onderwerpen

 1. Beide modellen
  Problemen en meldingen die in beide modellen naar voren kunnen komen:
  1. Voorkomen overschrijven vorige berekening
  2. Uitwisselen bestanden tussen V-Stacksmodellen niet mogelijk
  3. Bestanden met rekenresultaten niet aangemaakt of geactualiseerd
  4. Foutmelding bij berekening geurbelasting
  5. Melding 20% diameter en hoogte
 2. Alleen V-Stacks vergunning
  Problemen en meldingen specifiek bij V-Stacks vergunning
  1. Grijs scherm in plaats van kaart
 3. Alleen V-Stacks gebied
  Problemen en meldingen specifiek bij V-Stacks gebied
  1. Foutmelding 'Invalid numeric input'
  2. Foutmeldingen in V-Stacks gebied

Beide modellen

Voorkomen overschrijven vorige berekening

Na elke berekening wordt mijn vorige berekening overschreven. Kan ik dat voorkomen?

In V-Stacks vergunning maakt u voor iedere berekening die u bewaren wilt een nieuw scenario aan. Dat kan door in het tabblad 'Definities' bij onderdeel bedrijven te kiezen voor 'toevoegen' of 'kopiëren'. De kopie wijzigt u vervolgens door deze een andere, eigen naam te geven. De resultaten van een berekening worden nooit overschreven. Bij het bewaren maakt het model altijd nieuwe bestanden aan met een unieke naam. Aan de naam die u opgeeft wordt altijd nog datum en tijd toegevoegd, zodat de naam uniek is.

Bij V-Stacks gebied worden de bestanden overschreven als u een berekening opnieuw uitvoert. U kunt dit voorkomen door de gewijzigde databestanden niet te vervangen maar in een nieuwe map op te slaan. Onder 'wijzigen gebied', kunt u dan voor de bronfile en de receptorfile een verwijzing maken naar deze nieuwe map. Ook de uitvoerdirectory kunt u veranderen.

Uitwisselen bestanden tussen V-Stacks vergunning en gebied niet mogelijk

Het uitwisselen van  bestanden (.dat) met invoergegevens tussen V-Stacks vergunning en V-Stacks is niet mogelijk. De opbouw van bestanden die beide modellen gebruiken is niet gelijk. Wel kunt u gegevens uit V-Stacks vergunning exporteren en gebruiken om de invoerbestanden voor V-Stacks gebied te vullen.

De invoerbestanden van V-Stacks gebied kunt u gebruiken om een importbestand voor V-Stacks vergunning te maken. De gegevens moet u in beide situaties zelf uit het ene bestand kopiëren en op de juist plaats in het andere bestand plakken.

Bestanden met rekenresultaten niet aangemaakt of geactualiseerd

Na het uitvoeren van een berekening zijn in V-Stacks de tps-bestanden niet geactualiseerd en/of geen bestanden geplaatst in de map 'temp' of 'output'. In V-Stacks zijn de tps- en dat-bestanden niet geactualiseerd. Mogelijk verschijnt de foutmelding: 'could not get write access to...'

De oorzaak is gelegen in de toekenning van rechten tot mappen. Het programma heeft geen schrijfrechten voor de mappen waarin genoemde bestanden staan.

Werkwijze rechten aanpassen - vraag zo nodig uw systeembeheerder de aanpassingen door te voeren.

 • Selecteer (een van) de mappen waarvan u de rechten wilt controleren of wijzigen
 • Klik daarna met de rechter muisknop; er verschijnt een keuzemenu
 • Selecteer de optie 'Eigenschappen'; er verschijnt een venster met tabbladen.
 • In het tabblad 'Algemeen': haal het vinkje/stip weg bij kenmerken 'Alleen lezen....'
 • In tabblad 'Beveiliging': per gebruiker (bovenste blok) de machtigen (onderste blok) zo instellen dat iedere gebruiker 'Volledig beheer' heeft.

Foutmelding berekening geurbelasting

Wat zijn de oorzaken van de volgende foutmeldingen in V-Stacks vergunning:

 • bij berekenen: 'unable to open requested file'
 • bij start berekenen: 'onvolledig ruwheidsbestand X: 123800 y: 386300'
 • na berekenen: '-! BESTANDSFOUT: geen bestand voor meteogegevens [..]'
 • na berekenen: 'simulatie niet goed beëindigd, controleer uw instellingen en begin opnieuw: code 3'

De oorzaak van deze foutmeldingen kan zijn dat u werkt in een (Citrix-)netwerkomgeving. Het programma is ontwikkeld voor gebruik op een stand-alone computer zodat ook een veehouder er gemakkelijk zelf mee kan werken. Functionaliteit om te werken in een computernetwerk is later toegevoegd.

De oorzaak van de foutmelding is de wijze van het opslaan van bestanden en de schrijfrechten binnen de netwerkomgeving. Het is vaak wel mogelijk om het programma op een netwerk te laten draaien maar dan moet uw systeembeheerder een aantal instellingen wijzigen. Deze oplossingen zijn op eigen risico! Wij raden aan om het programma op een stand-alone computer of laptop te installeren. Zie bij installatie op een netwerk ook Hoofdstuk 1 van de handleiding ISL3a.

a. De rechten van de programmabestanden zijn ingesteld op 'Alleen lezen' (read-only)

Hierdoor is het niet mogelijk om de door u ingevoerde gegevens naar een nieuwe grafische afbeelding weg te schrijven. In dit geval moet u of uw systeembeheerder de rechten aan te passen van de .tps bestanden die in de tps-directory van het programma staan.

Selecteer de bestanden en druk op de rechtermuisknop, kies eigenschappen en verwijder het vinkje bij 'alleen-lezen'.

Kijk ook bij eigenschappen onder het tabblad beveiligingen. Ga na of gebruikers volledige schrijfrechten hebben en laat dit zo nodig aanpassen.

b. Windows beveiligingsinstellingen verhinderen de benodigde registratie van een bestand

Om dit op te lossen dient het TTFI6.ocx bestand geregistreerd te worden:

 • Ga naar Start (links onder) en dan naar uitvoeren (of RUN afhankelijk van de ingestelde taal binnen Windows).
 • Druk op Bladeren (of Browse). Zoek (met Alle bestanden / All files) de OCX op.
 • In dit voorbeeld staat het programma op de c: schijf onder 'Program Files'
  'C:\Program Files\V-Stacks-Vergunning\Bin\TTFI6.ocx' (resp. 'C:\Program Files\V-Stacks-Gebied\Bin\TTFI6.ocx')
 • Zet dan VOOR de bovenstaande tekst REGSVR32. Dan komt er dus te staan:
  • REGSVR32 'C:\Program Files\V-Stacks-Vergunning\Bin\TTFI6.ocx' (resp. REGSVR32 'C:\Program Files\V-Stacks-Gebied\Bin\TTFI6.ocx'
  • Let op de spatie tussen REGSVR32 en de quotes.
  • Druk op OK. Er wordt een dialoog zichtbaar waarin staat of dat is gelukt.

Bovenstaande oplossing werkt voor V-Stacks vergunning. Het is gebleken dat in sommige gevallen ook problemen bij V-Stacks gebied verholpen kunnen worden door het kopiëren en registreren van het TTFI6.ocx bestand naar 'C:\Program Files\V-Stacks-Gebied\Bin\'

Melding 20% diameter en hoogte

Begrenzingen in parameters gebouwhoogte, emissiepunthoogte en diameter emissiepunt (EP) gelijk gemaakt aan die in ISL3a.

 • Als de EP-diameter groter is dan 20% van de EP hoogte: uitvoeren van de berekening is mogelijk, wel verschijnt een melding in het bestand 'StacksMsg.txt'. Dit bestand vindt u in de sub-map \temp - de plaats waar ook de rekenresultaten staan.
 • Als de EP-diameter groter is dan de EP hoogte, maar de EP hoogte is kleiner dan de gebouwhoogte:  uitvoeren van de berekening is mogelijk, wel verschijnt een melding in het bestand 'StacksMsg.txt'.
 • Als de EP-diameter groter is dan de EP hoogte èn de EP hoogte is groter dan de gebouwhoogte: de berekening stopt, er verschijnt een melding op het scherm in V-Stacks vergunning of V-Stacks Gebied en in het bestand 'StacksMsg.txt'. Het model kan geen valide berekening maken voor deze situaties.

Alleen V-Stacks vergunning

Grijs scherm in plaats van kaart

Als ik in V-Stacks vergunning kies voor berekenen, krijg ik wel een tabel met het resultaat, maar in plaats van een grafische weergave of kaart, zie ik een grijs scherm. Nadat het bestand als pdf is geëxporteerd, is er wel een grafische weergave zichtbaar, maar deze is van het voorbeeld (casus) Beestenboel.

Wat is de oorzaak?

Deze foutmelding heeft te maken met het werken in een netwerkomgeving. De instellingen van lees- en schrijfrechten zijn niet juist of de registratie van het .ocx bestand is nodig. Zie hiervoor bij: Foutmelding berekenen geurbelasting.

Alleen V-Stacks gebied

Foutmelding 'Invalid numeric input'

De oorzaak van deze foutmelding heeft waarschijnlijk te maken met de bronbestanden. Bij het maken van de bronbestanden zijn de volgende punten van belang:

 • Het gebruik van punten en komma's: komma's zijn niet toegestaan, punten wel.
 • Het invullen van waarden: lege velden geven errors.
 • Het aantal regels en kolommen: bij bronbestanden zijn de eerste twee regels vrij te kiezen tekst en vanaf kolom 10 kan het bestand worden uitgebreid met eigen tekst; bij receptorenbestanden mag alleen de eerste regel vrije tekst bevatten en kan vanaf kolom 5 eigen tekst worden ingevoerd.
 • De tekst in de kopregel (begint met ID of IDNR) moet overeenkomen met die van het testbestand.

In paragraaf 2.6 en 2.7 van de Handleiding V-Stacks gebied (jan 2022) is een voorbeeld van een bronnenbestand en van een receptorenbestand weergegeven. In het programma is een testbestand meegeleverd. U kunt dit testbestand als basis gebruiken. Dan heeft u direct de juiste kopregels. In bijlage 1 van de Handleiding V-Stacks gebied zijn relevante instellingen van Excel opgenomen.

Foutmeldingen in V-Stacks gebied

Wat betekent in V-Stacks gebied de foutmeldingen:

 • 'het bronbestand D:\V-Stacks-Gebied\input\bronnen.dat kan niet worden gevonden, berekening niet uitgevoerd'
 • 'het receptorpunten bestand D:\V-Stacks-Gebied\input\receptoren.dat kan niet worden gevonden, berekening niet uitgevoerd'

De locatie waar het programma standaard naar bronbestanden en receptorbestanden (geurgevoelige objecten) zoekt, komt niet overeen met de locatie waar de bestanden daadwerkelijk staan. Het programma zoekt standaard op C:/. Na installatie moet deze verwijzing worden veranderd. Dit gaat als volgt:

 • Ga in het menu naar 'Gebieden' en klik op 'Bewerk gebieden'. U komt in scherm SG2: 'Overzicht van alle gebieden'.
 • Kies voor het veranderen van het pad bij toevoegen of wijzigen gebieden. U komt in scherm SG21 en daar kunt u de paden wijzigen waar het programma de bronnenbestand en het receptorenbestand zoekt. Ook kunt u het pad wijzigen waar het programma de uitvoerbestanden plaatst.