Rekenmodel V-Stacks gebied

Het rekenmodel V-Stacks gebied kunnen gemeenten gebruiken om de achtergrondbelasting van geur te berekenen. Het is een hulpmiddel bij het ontwikkelen van een gebiedsvisie en het maken en vaststellen van een geurverordening.

Wettelijk kader

Een gemeente kan in de geurverordening eigen normen en afstanden opnemen die afwijken van de landelijk gestelde normen. Deze landelijke normen zijn beschreven in de Wet geurhinder en veehouderij en in paragraaf 3.5.8 van het Activiteitenbesluit . Het is niet wettelijk verplicht om dit verspreidingsmodel te gebruiken bij het opstellen van een geurverordening. De status en het bedoelde gebruik zijn benoemd in Staatscourant 2006, 246 onder 3. van de toelichting.

Aanpassen geurverordening

De werkwijze voor het aanpassen van de geurverordening van de gemeente is beschreven in de Handreiking Wgv.  Het stappenplan voor het aanpassen van de geurverordening bevat het uitvoeren van berekeningen. Voor deze berekeningen kunt u V-Stacks gebied gebruiken. Het rekenresultaat is de achtergrondbelasting van geur op geurgevoelige objecten in de buurt van de bronnen.

Gebruikte terminologie

In V-Stacks gebied en bijbehorende handleiding wordt de term geurgevoelige objecten (GGO) gebruikt. Dezelfde term is ook in de regelgeving gebruikt.  Het gaat om gebouwen zoals bedoeld in artikel 1 Wgv .

Zie ook pagina met uitleg over termen als achtergrondbelasting en  voorgrondbelasting.

Resultaat als 98-percentielwaarde

Met V-Stacks gebied berekent u de geurbelasting bij geurgevoelige objecten of locaties. De geurbelasting is het aantal odour units waaraan een geurgevoelig object is blootgesteld. Deze wordt uitgedrukt in Europese odour units per kubieke meter lucht (ouE/m3) als 98-percentielwaarde (P98). De 98-percentielwaarde betekent dat deze concentratie 2% van de tijd wordt overschreden; de overige 98% van het jaar is de concentratie lager. Kortheidshalve staat in de Wgv, in het Activiteitenbesluit en in de Handleiding V-Stacks gebied ‘ouE/m3’, terwijl is bedoeld ‘ouE/m3 als 98-percentielwaarde’.

Geschiedenis

V-Stacks gebied is ontwikkeld in opdracht van het toenmalige ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu (VROM). Het doel van VROM was om een betrouwbaar, eenvoudig en snel rekenmodel ter beschikking te stellen aan gemeenten die een eigen geurverordening willen vaststellen. Op de pagina Achtergronden bij V-Stacksmodellen vindt u meer informatie over de technische aspecten van het model.