Rekenmodel V-Stacks vergunning

Rekenmodel V-Stacks vergunning is ontwikkeld om de geurbelasting op woningen rond een individuele veehouderij te berekenen. Gebruik van het model is verplicht. Het model is gebaseerd op rekenmodel Stacks, dat rekent volgens de methode van het Nieuw Nationaal Model (NNM).

Wettelijk kader

Voor overheden is het verplicht om voor het berekenen en toetsen van geurverspreiding uit veehouderijen gebruik te maken van V-Stacks vergunning. Dat staat in artikel 2 lid 1 Regeling geurhinder en veehouderij. Het is niet toegestaan om de verspreiding van geur uit dierenverblijven te berekenen voor de  vergunningverlening met andere modellen of eerdere versie van het model .

De resultaten gebruiken overheden om te toetsen of de geurbelasting voldoet aan de normen die ter plaatse gelden. Lees de Handreiking Wgv voor de werkwijze. Deze normen staan in de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) en het Activiteitenbesluit (AB). Of ze staan in de geurverordening als de gemeente deze heeft gemaakt.

Gebruikte terminologie

In V-Stacks vergunning en bijbehorende handleiding wordt de term geurgevoelige locatie (GGL) gebruikt. In de regelgeving is de term geurgevoelige objecten gehanteerd. Beide termen bedoelen dezelfde gebouwen.

Resultaat als 98-percentielwaarde

Met V-Stacks vergunning berekent u de geurbelasting bij geurgevoelige objecten of locaties. De geurbelasting is het aantal odour units waaraan een geurgevoelig object is blootgesteld. Deze wordt uitgedrukt in Europese odour units per kubieke meter lucht (ouE/m3) als 98-percentielwaarde (P98). De 98-percentielwaarde betekent dat deze concentratie 2% van de tijd wordt overschreden; de overige 98% van het jaar is de concentratie lager. Kortheidshalve staat in de Wgv, in het Activiteitenbesluit en in de Handleiding V-Stacks vergunning ‘ouE/m3’, terwijl is bedoeld ‘ouE/m3 als 98-percentielwaarde’.

Cumulatie

Onder de huidige regelgeving (Wgv, AB) wordt alleen de geuremissie en -belasting van dierenverblijven van diersoorten met een geuremissiefactor meegerekend. Geuremissies uit andere bronnen worden niet rechtstreeks meegenomen bij het toetsen aan normen. Er zijn geen regels voor cumulatie. Als een gemeente een geurverordening opstelt, kan zij andere bronnen wel waarderen. Als de Omgevingswet van kracht is, zijn de regels voor cumulatie anders.

Geschiedenis

V-Stacks vergunning is ontwikkeld in opdracht van het toenmalige ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu (VROM). Het doel van VROM was om een betrouwbaar, eenvoudig en snel rekenmodel ter beschikking te stellen aan partijen die omgevingsvergunningen milieu van veehouderijen moeten toetsen op het aspect geur. Het toetsingskader vormt de Wet geurhinder en veehouderijen (Wgv) en bijbehorende Regeling geur en veehouderijen (Rgv).

V-Stacks vergunning en SRM3/NNM

V-Stacks vergunning is een afgeleide van het rekenmodel Stacks. Stacks - en daarmee V-Stacks vergunning - is een model dat rekent volgens de beschrijving van SRM3/NNM en de aanvullende afspraken.

Stacks staat op het overzicht goedgekeurde rekenmethoden voor berekeningen aan luchtkwaliteit.

Verschil met SRM3/NNM

Op 2 inhoudelijke punten wijkt V-Stacks vergunning af van Stacks en SRM3/NNM. Dat is de manier waarop de invloed van het gebouw (de stal), rond of naast de geurbron, op de luchtstroming is meegenomen. Dit onderdeel in Stacks heet de gebouwmodule. Daarnaast is de minimale windsnelheid op 10 m hoogte 0,5 m/s in plaats van 1 m/s.

Alleen toepasbaar voor geur uit veehouderijen

Verder kunt u de V-Stacks vergunning alleen gebruiken voor het onderwerp geur uit veehouderijen. Stacks kan meerdere onderwerpen, zoals geur, NOx en PM10, en brontypen zoals veehouderijen, industrie en oppervlaktebronnen doorrekenen. Zie verder de pagina Achtergronden bij V-Stacksmodellen.