Versies V-Stacks vergunning

V-Stacks vergunning is ontwikkeld om geurbelasting vanuit dierenverblijven op omliggende woningen te berekenen. In de loop van de tijd zijn meerdere versies verschenen. Deze versies kunt u downloaden en installeren. Lees vooraf de installatie-instructies.  Een opsomming van de belangrijkste aanpassingen in de versies staat op deze pagina.

Versies van V-Stacks vergunning

V-Stacks vergunning v2020

Versie 2020 is op 5 oktober 2020 gepubliceerd. Het gebruik van deze versie is per 21 juni 2021 verplicht  (Staatscourant 2021, 31293).

Wijzigingen in v2020

V-Stacks vergunning v2020 is de geactualiseerde versie van v2010. De rekenmethode in het model is gelijk gebleven. Het model heeft enkele functies gekregen om het gebruik makkelijker te maken. Ook zijn gegevens over meteorologie en ruwheid geactualiseerd. Daarnaast zijn de aanpassingen in het NNM/SRM3 uit afgelopen jaren verwerkt. Keuzes in het model zijn gelijk gemaakt aan die in ISL3a, het rekenmodel voor fijnstof. De gebouwmodule waarover in 2015 is gesproken, is niet toegepast.

Technische aanpassingen

 • Gebruik van meest recente Pre-SRM (info product) voor alle generieke gegevens zoals meteo en ruwheid. Voor ruwheid is kaart LGN7 opgenomen die in 2014 is gepubliceerd. Voor de meteogegevens is een  periode van 10 jaar van 2005-2014 opgenomen.
 • Pre-SRM bepaalt en levert de meteogegevens en ruwheid die passen bij de bronnen en GGL's die zijn opgegeven in een berekening met V-Stacks vergunning. U hoeft en kunt niet meer zelf een meteozone (Schiphol of Eindhoven) opgeven.
 • In de berekening worden nu alle uren uit de 10-jaar periode doorgerekend om de geurbelasting te berekenen. In v2010 werd een 20% van de uren uit een 5-jaar periode doorgerekend. Huidige computers rekenen zo snel dat deze wijziging mogelijk was terwijl de rekentijd beperkt blijft.
 • Begrenzingen in parameters gebouwhoogte, emissiepunthoogte en diameter emissiepunt (EP) gelijk gemaakt aan die in ISL3a.
 • Verbeterde benadering van emissies uit grote, rechthoekige uitstroomopeningen.
 • Maximaal aantal bronnen uitgebreid van 500 naar 1.500. Het maximum aantal GGL's is 1.500.
 • Hoogte GGL aangepast van 1 m naar 1,5 m. Net zoals in ISL3a en andere modellen voor luchtkwaliteit.
 • Enkele aanpassingen in de software om de rekentijd te verkorten.

Verbeteringen in gebruikersgemak

 • In het scherm 'Definities' is een import- en exportfunctie van scenario's gemaakt. Hierdoor is het mogelijk om scenario's met bedrijven, bronnen en geurgevoelige locaties (GGL's) uit te wisselen. En zijn scenario's buiten het model voor te bereiden.
 • In het scherm 'Berekenen' is de mogelijkheid toegevoegd om bestanden onder een zelfgekozen naam op te slaan. Het model vult deze naam aan met datum en tijd van de berekening om deze uniek te maken.
 • Een 'Bronnenlijst' en  'GGL lijst' zijn toegevoegd. Bronnen en GGL's die de gebruiker zelf invoert of als scenario import, komen automatisch in deze lijsten. Bij het aanmaken van een nieuw scenario of bij het wijzigen van een bestaand scenario zijn bronnen of GGL's uit de lijsten toevoegen.
 • Geschikt gemaakt om te werken onder recente Windows-versies (tot W10) en Office-pakketten (tot v2019).
 • Mogelijkheid om scenario's, bronnen en GGL's uit v2010 over te nemen in v2020. Let op: actie nodig voor installatie van v2020. Zie installatie-instructie.

Gevolgen publicatie nieuwe versie V-Stacks vergunning

Wat zijn de gevolgen voor veehouderijen en vergunningverleners als een nieuwe versie van V-Stacks vergunning verschijnt?

Bestaande bedrijven

Als een veehouder zijn bedrijfsactiviteiten niet aanpast, zijn er geen gevolgen voor de verleende vergunning. Dat komt door de systematiek van de Wgv en het Activiteitenbesluit. De rechtmatigheid van een eenmaal verleende vergunning kan niet voor de rechter komen, als de omstandigheden niet wijzigen. Zie bijvoorbeeld Rechtbank Oost-Brabant, SHE 13/5348, 25 juni 2014, Asten (handhaving omgevingsvergunning milieu).
Bedrijven onder het Activiteitenbesluit mogen met het overgangsrecht eerder vergunde dieraantallen blijven houden, ook als er een overschrijdingssituatie is.

Oprichtingen en uitbreidingen

Bij lopende en toekomstige vergunningaanvragen en meldingen toetst u aan de geurnormen van de Wgv en het Activiteitenbesluit. De Regeling geurhinder en veehouderij (Rgv) geeft aan, dat het bevoegd gezag voor de verspreidingsberekening altijd de in de Rgv aangewezen versie van V-Stacks vergunning moet gebruiken. De rechter heeft dit bevestigd, bijvoorbeeld in ABRvS, 201402062/1/A4, 13 mei 2015, Limburg en ABRvS, 201304177/1/A4 van 19 februari 2014, Baarle-Nassau.

Als u de huidige of oude situatie moet vergelijken, rekent u die door met de nieuwe, aangewezen versie van het model. De uitkomsten daarvan zijn de best beschikbare en actuele inschatting van de geurbelasting. Zij vormen de referentiesituatie als bijvoorbeeld de 50%-regeling toegepast wordt. U gebruikt de versie van V-Stacks vergunning die in de huidige Rgv is aangewezen voor zowel de herberekening van de huidige of oude situatie als de aangevraagde situatie.

V-Stack vergunning v2015

In 2015 is gediscussieerd over aanpassing van V-Stacks vergunning. Na een verkenning, is besloten om het model niet aan te passen. De testversie v2015 bevatte onder andere de gebouwmodule zoals ISL3a die ook kent.

Om deze versie beleidsneutraal in te kunnen voeren, moeten de normen in de Wgv aangepast worden. Ook gemeenten moeten hun verordeningen  aanpassen.  Er is besloten om die weg niet in te slaan. Een tussentijdse normaanpassing veroorzaakt grote lasten voor gemeenten. En ook veel onzekerheid voor bedrijfsleven en omwonenden. Deze keuze is gemaakt in samenspraak met belanghebbenden, zoals de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) ), LTO en bewonersgroepen.

De staatssecretaris heeft op 30 april 2015 een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over het onderwerp geur. Daarin staat onder andere dat versie 2010 van V-Stacks vergunning voorlopig wettelijk verplicht blijft. Het gebruik van v2010 is in die periode ook bevestigd in de jurisprudentie.

Samenvoegtools V-Stacksdatabases

Wanneer 2 (of meer) organisaties samen gaan, is het handig om te werken met 1 versie van V-Stacks vergunning en V-Stacks gebied. Voor beide programma's is het dan nodig om de databases van de gemeenten samen te voegen tot 1 database. Deze bevat dan alle invoergegevens en alle rekenresultaten van de gemeenten.

Dit samenvoegen kunt u doen met de V-stacks samenvoegtools (zip, 1.4 MB). Dit zijn 2 kleine programma's waarmee u de invoergegevens en rekenresultaten van 2 of meer V-Stacks databases kunt samenvoegen.

V-Stacksvergunning v2010

In januari 2012 is vastgesteld dat wanneer met V-Stacks vergunning dezelfde berekening voor een tweede keer (en volgende keren) wordt uitgevoerd, zonder V-Stacks vergunning af te sluiten, de uitkomsten in zeer zeldzame gevallen kunnen verschillen van de eerste berekening. De uitkomsten van de eerste berekening blijken in dat geval niet helemaal goed te zijn. Met het vervangen van de file ' ...\V-Stacks-Vergunning\bin\pcstacks.dll' is dit probleem verholpen. Download de verbeterde pcstacks.dll (zip, 264 kB) file.

Wijzigingen in v2010

De belangrijkste veranderingen op een rij:

 • Voor stallen met een hoogte vanaf ongeveer 10 m, berekent versie 2010 hogere waarden. Dit komt doordat het effect van de stal op de luchtstroming beter in de berekening is verwerkt. De geurbelastingen die met V-Stacks vergunning v2010 zijn berekend, benaderen de werkelijke geurbelasting beter.
 • De ondergrens voor de uittreesnelheid is weer verlaagd naar de uitgangssituatie van 0,4 m/s in plaats van 1 m/s. Versie 2007 model gaf een ongewenste afronding bij gebruik van een uittreesnelheid van 0,4 m/s. Dit had een onlogisch effect op de berekende geurbelasting. In v2010 is dit verholpen en is rekenen met 0,4 m/s weer mogelijk voor de situaties waarin de handleiding deze waarde voorschrijft.
 • Kleine aanpassingen in de gebruikersschil en het rekenhart.
 • Het kopiëren van ingevoerde gegevens is mogelijk gemaakt.
 • Het inlezen van de invoerbestanden van eerdere versies in de nieuwe versie is mogelijk gemaakt.

Op 27 mei 2010 is V-Stacks vergunning gewijzigd, omdat er  een invoerbeperking was. Het was namelijk niet mogelijk een norm groter dan 20 odour units (Ou) in te voeren. Dit is hersteld.

V-Stacks vergunning v2007

Versie 2007 is de eerste versie van V-Stacks vergunning die gemaakt en gepubliceerd is. Het rekenmodel is ontwikkeld als instrument bij het nieuwe toetsingskader geur. Dat toetsingskader is beschreven in de Wet geurhinder en veehouderijen (Wgv). De Wgv is 1 januari 2007 in werking getreden.