Wijziging Rgv per 1 oktober 2016

Op 21 september 2016 is een wijziging van de Regeling geurhinder en veehouderij gepubliceerd (Staatscourant 2016, nr. 49498). Deze regeling treedt op 1 oktober 2016 in werking.

De belangrijkste wijzigingen van de Rgv zijn:

Aangepaste emissiefactoren voor vleeskuikens

De geuremissiefactor voor huisvestingssystemen van vleeskuikens is voor het laatst in 2005 vastgesteld. Na 2005 zijn nieuwe meetseries uitgevoerd in vleeskuikenstallen. Deze meetgegevens zijn gebruikt voor het bijstellen van de geuremissiefactoren. Uit de meetgegevens blijkt dat het niveau van de geuremissies voor huisvestingssystemen van vleeskuiken hoger is dan de vorige emissiefactoren aangeven. De emissiefactoren zijn hierop aangepast.

Actualiseren systeembeschrijvingen luchtwassers

De systeembeschrijvingen van een aantal biologische en gecombineerde luchtwassystemen zijn aangepast. In deze systeembeschrijvingen is de waarde voor het waswaterdebiet vervallen. In verband daarmee hebben deze systeembeschrijvingen een nieuw versienummer gekregen. De emissiefactoren voor geur zijn niet gewijzigd.

Verbeteringen

Tot slot is een aantal verbeteringen in de Rgv opgenomen. Deze staan beschreven in de artikelsgewijze toelichting van de gewijzigde regeling.