Wat is een gesloten loods voor mestopslag van pluimvee?

Vraag

Wat is een gesloten pluimvee mestopslagloods?

Antwoord

In het Activiteitenbesluit en in de Regeling ammoniak en veehouder (Rav) staat dat een mestopslag voor pluimvee gesloten moet zijn. Een mestopslag moet gesloten zijn om emissies naar de lucht te voorkomen. Relevante luchtemissies zijn ammoniak en geurhinder. Daarnaast moet de opslag een vloeistofdichte vloer hebben om emissies naar de bodem en het grond- en oppervlaktewater te voorkomen.

Een afgesloten mestopslagloods voldoet aan de volgende voorwaarden:
1.Bescherming tegen weersinvloeden: geen inval van/contact met hemelwater en de temperatuur loop niet te hoog op
2.Vloeistofdichte vloer: een aaneengesloten bodemvoorziening die geen vloeistoffen doorlaat naar de bodem.
3.Voldoende ventilatie: dit is nodig om het vochtgehalte (condensvorming) en temperatuur te reguleren. Dit is vooral van belang om broei te voorkomen. Wanneer broei ontstaat gaat de ammoniakemissie omhoog, zal er meer geurhinder zijn en is er zelfs kans op brand.

In de praktijk betekent dit dat de afgesloten mestopslagloods een gebouw is (vaak een schuur) met betonnen vloer.  Daarnaast bestaat het uit wanden die tegen inregenen en wind beschermen en heeft het een dak en een deur voor de toegang. Daarnaast zijn openingen voor de ventilatie aanwezig, deze moeten zo gesitueerd zijn dat weersinvloeden buiten gehouden worden. Het is niet nodig om een compleet afgesloten loods te bouwen, zolang wordt voldaan aan 1) Bescherming tegen weersinvloeden. Een extra spant achter de stal is in orde als aan eerder genoemde criteria wordt tegemoet wordt gekomen.


Eisen in wet- en regelgeving

De eisen voor een gesloten mestopslag voor pluimvee volgen uit het Activiteitenbesluit (art. 3.48) en de Activiteitenregeling (art 3.65 lid 8) en uit de Rav (bijlage 1, Categorie E 6.8). Daarnaast zijn er in het Activiteitenbesluit voorschriften opgenomen ter beperking van geurhinder (art. 3.46). Die betreffen minimale afstanden tot geurgevoelige objecten. Het is mogelijk om maatwerkvoorschriften te stellen wanneer blijkt dat de afstanden niet voldoende zijn om geurhinder te voorkomen. Voor de andere aspecten, bodem, water en ammoniak, zijn geen maatwerkmogelijkheden.