Ga ik bij de quick scan voor de geurverordening uit van het vergunde/gemelde of feitelijk aantal dieren?

Vraag

Moet ik bij de quick scan uitgaan van de vergunde en gemelde situatie of van de feitelijk aanwezige dieren?

Antwoord

Het uitgangspunt is de vergunde of gemelde situatie. Hierbij neemt u ook de vergunde, maar nog niet gerealiseerde stallen mee.

De reden is dat de quick-scan een grove benadering is. Het gaat hier om stap 4. Gegevens verzamelen over veehouderijen en geurgevoelige objecten van het Stappenplan van paragraaf 4.5 van de Handreiking Wet geurhinder en veehouderij.

Later in het Stappenplan is wel een nauwkeuriger beeld nodig. Namelijk bij stap 11. Gedetailleerde gegevensverzameling (uitwerking stap 4). Het gaat daar om het opstellen van de gebiedsvisie als voorbereiding op de verordening. Dan moet u een zo realistisch mogelijk beeld geven. Dat is het moment om te kijken in hoeverre realisatie in de toekomst reëel is.