Hebben een aanhoudingsbesluit en een voorbereidingsbesluit geur gevolgen voor andere gemeenten?

Vraag

Hoe werkt een aanhoudingsbesluit en een voorbereidingsbesluit bij de geurverordening door in andere gemeenten? Moet gemeente A een vergunningaanvraag aanhouden als buurgemeente B een aanhoudingsbesluit heeft genomen? En hoe zit dat met een voorbereidingsbesluit?

Antwoord

Het antwoord op de eerste vraag is: nee, gemeente A hoeft de vergunningaanvraag niet aan te houden, als buurgemeente B een aanhoudingsbesluit heeft genomen. Ook al heeft de aanvraag van die veehouderij gevolgen voor geurgevoelige objecten in gemeente B.

De reden is, dat met artikel 7 van de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) de gemeente een aanhoudingsbesluit neemt, om een deel van het eigen grondgebied geschikt te houden voor bepaalde doelstellingen. Dat aanhoudingsbesluit heeft geen betrekking op geurgevoelige objecten, maar alleen op de veehouderijen in het 'eigen' gebied.

In dit voorbeeld hoeft gemeente A dus de vergunningaanvraag niet aan te houden. Het aanhoudingsbesluit van gemeente B gaat alleen over veehouderijen in gemeente B. En niet over veehouderijen in gemeente A.

Daarom is artikel 9 Wgv in het leven geroepen. Voordat een gemeente een aanhoudingsbesluit neemt of bij verordening een andere waarde stelt, moet ze een en ander met de naburige gemeentes afstemmen. Het kan wenselijk zijn dat beide gemeenten tegelijkertijd een aanhoudingsbesluit voor hun grensgebieden nemen.

Voorbereidingsbesluit

Dit is anders bij een voorbereidingsbesluit. Het antwoord op de tweede vraag is: ja, gemeente A moet een vergunningaanvraag aanhouden, als buurgemeente B een voorbereidingsbesluit heeft genomen.

De reden is, dat dit artikel 6 Wgv in samenhang met artikel 7 Wgv dit zo bepaald. Een gemeente kan voor (een deel van) haar eigen grondgebied een voorbereidingsbesluit nemen en daarin een andere waarde of afstand stellen. Dat voorbereidingsbesluit heeft betrekking op geurgevoelige objecten.

In dit voorbeeld is gemeente A wel gebonden aan die andere waarde/afstand in gemeente B. Aan dat geurgevoelige object hangt namelijk een ander beschermingsniveau dan wettelijk voorgeschreven.