Voer ik voor de omgekeerde werking van geur van veehouderijen in de ruimtelijke ordening bij V-Stacks de toegestane situatie in of de worst case?

Vraag

Ik maak een berekening met V-Stacks voor het bestemmingsplan, om zo rekening te houden met de veehouderijen in het gebied. Moet ik bij deze omgekeerde werking in de berekening met V-Stacks voor de  invoergegevens van de geurbron als 'worst case' invoeren? Of de aangevraagde/vergunde of gemelde situatie?

Antwoord

In principe gebruikt u bij de toets aan de omgekeerde werking de vergunde/ aangevraagde situatie voor het aantal en soort dieren en het stalsysteem. Bij een bedrijf dat als type B-bedrijf onder het Activiteitenbesluit valt, gebruikt u het gemelde aantal en soort dieren en het stalsysteem.

In figuur 20 van de Gebruikershandleiding V-stacks gebied zijn de hoogte en diameter van de emissiepunten, de uittreesnelheid en de gebouwhoogte op 0 gesteld. Deze waarden zijn willekeurig gekozen. Het is niet de bedoeling geweest hiermee te suggereren, dat de invoer worst case gekozen moet worden.

U kunt de contour van de geurnorm vaststellen. Voor de contourberekening voert u brongegevens in, zoals:

  • Ligging van de emissiepunten
  • Hoogte van de emissiepunten
  • Diameter van de emissiepunten
  • Uittreesnelheid
  • Gebouwhoogte

Het is mogelijk om hiervoor de gegevens van de vergunde situatie (of gemelde) aan te houden. Dit geeft de "vergunde" contour. Het is ook mogelijk om hiervoor worst case uitgangspunten aan te nemen. Dat geeft een aanzienlijk grotere contour. U kunt ook daar iets tussenin doen, bijvoorbeeld de vergunde situatie plus de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen. Welke optie u kiest, hangt af van de aanleiding om de berekening te doen.

Ligging emissiepunten

Voor de ligging van de emissiepunten raden we aan de randen van het bouwblok te nemen (worst case). Uitgaan van de randen van het bouwblok is in lijn met bestaande jurisprudentie. Volgens die jurisprudentie heeft de veehouder het recht heeft om overal op zijn bouwblok te bouwen. Bij ruimtelijke ordening moet u rekening houden met gevestigde belangen - een bouwblok kan niet zomaar worden verkleind.

Zie bijvoorbeeld ABRvS, 201204972/1/T1/R1, 13 februari 2013. De Afdeling oordeelt daarin: "5.9. De Afdeling overweegt voorts dat bij de bepaling van de geurhinder als gevolg van een veehouderij in beginsel als uitgangspunt de grens van het aangegeven bouwvlak van de veehouderij dient te worden genomen, aangezien binnen het gehele bouwvlak bedrijfsbebouwing tot stand kan komen waarin hinderveroorzakende activiteiten plaatsvinden."

Alleen in een overbelaste situatie kunt u uitgaan van het vergunde (of gemelde) emissiepunt. Dat wil zeggen in die windrichting, waarin geurgevoelige objecten binnen de contour liggen. Dit lijkt uit jurisprudentie.

Zie bijvoorbeeld ABRvS, 200800188/1, 1 oktober 2008. Daarin komt aan de orde of de gemeente moet uitgaan van de rand van het bouwblok of het emissiepunt. Omdat het een overbelaste situatie is (er liggen al woningen op korte afstand en die zijn bepalend), is het antwoord: uitgaan van het emisiepunt.

De Afdeling oordeelt: "Blijkens paragraaf 4.1 van de plantoelichting is onderzoek gedaan naar de stankhinder van [appellante sub 1A] en is de 3 odour unit geurcontour van dit bedrijf berekend. Bij de vraag welk meetpunt gehanteerd dient te worden voor het berekenen van de geurcontour is van belang in hoeverre het landbouwbedrijf uitbreidingsmogelijkheden heeft in de richting van de door het plan voorziene woningbouw.
Nu de bestaande woningen aan de Hertenlaan 62 en de Rivierensingel 500 op kortere afstand liggen van [appellante sub 1A] dan de door het plan voorziene woningbouw is voor de vraag in hoeverre voor een uitbreiding van het bedrijf in de richting van het plandeel met de bestemming "Woondoeleinden" een milieuvergunning kan worden verleend de afstand tot de reeds bestaande bebouwing aan de Hertenlaan 62 en de Rivierensingel 500 bepalend.
Gelet hierop heeft het college in dit geval kunnen instemmen met het feitelijke emissiepunt als meetpunt voor het berekenen van de stankcirkel. Verplaatsing van dat emissiepunt in de richting van de reeds bestaande bebouwing is immers alleen mogelijk indien de grootte van de emissie zodanig wordt verminderd dat de immissie ter plaatse van die bebouwing niet toeneemt."

Overige gegevens

Voor de overige invoergegevens, zoals de hoogte en diameter van de emissiepunten, de uittreesnelheid en de gebouwhoogte kunt u uitgaan van de vergunde (of gemelde) situatie. Het is vooral belangrijk, om te motiveren waarom u kiest voor een bepaalde invoer. U kunt hierbij betrekken welke ontwikkelingen er zijn bij de veehouders en in hoeverre de uitgangspunten reëel zijn.

Geurbelasting

De geurbelasting kunt u berekenen met V-Stacks vergunning of met V-Stacks gebied. Zie ook hoofdstuk 6 van de Gebruikershandleiding V-stacks gebied.