Regeling geurhinder en veehouderij

De Regeling geurhinder en veehouderij (Rgv) is gebaseerd op de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv).

In de Regeling geurhinder en veehouderij (Rgv) is een aantal onderwerpen uit de Wgv nader uitgewerkt. Hierin is onder andere opgenomen dat V-Stacks vergunning moet worden gebruikt voor het berekenen van de geurbelasting. Ook is opgenomen waar de geurbelasting moet worden bepaald.

In bijlage 1 van de Rgv zijn geuremissiefactoren opgenomen voor de berekening van de geuremissie van een dierenverblijf. Deze zijn uitgedrukt in het aantal odour units per seconde per dier. Niet voor alle diercategorieën staan er geuremissiefactoren in bijlage 1 van de Rgv. Voor deze diercategorieën gelden vaste minimumafstanden en hoeft de geurbelasting niet te worden berekend.

In bijlage 2 zijn de minimumafstanden voor nertsen opgenomen.

In het integraal overzicht van alle emissiefactoren zijn de emissiefactoren voor geur, ammoniak en fijnstof opgenomen.