Toelichting wijziging Rgv 1 juli 2015

Op 1 juli 2015 publiceerde de Staatscourant de wijziging van de Regeling geur en veehouderij (Rgv). Deze treedt gelijktijdig met het Besluit emissiearme huisvesting in werking. Het Staatsblad publiceerde dit besluit op 1 juli 2015.

De vastgestelde maximale emissiewaarde in het Besluit emissiearme huisvesting houdt rekening met de aangepaste emissiefactoren in de Rav. Deze wijziging van de Rgv treedt ook gelijktijdig met het Besluit emissiearme huisvesting in werking. Dit omdat er samenhang is tussen Rav en Rgv.

Een groot aantal systeembeschrijvingen kregen een aanpassing of een nieuw versienummer. Dit bracht de wijziging van de emissiefactoren voor ammoniak met zich mee.

Ook zaten in de beschrijving van de geuremissiefactoren enkele fouten, deze kregen een correctie. Het gaat om de geuremissiefactoren voor de chemische en biologische luchtwasser. Deze staan onder de diercategorie D2 'Dekberen, 7 maanden en ouder'.

In de systeembeschrijving BWL 2007.02.V4 zijn enkele verbeteringen aangebracht. Deze verbeteringen hebben geen effect op de geuremissie.

De systeembeschrijving van het biologische luchtwassysteem BWL 2012.07.V2 staat afzonderlijk vermeld. Dit omdat uit metingen bleek dat het geurreductiepercentage 70% is. Om die reden hebben nu ook de BWL-nummers van de overige biologische luchtwassers een vermelding in bijlage 1. Het gaat dan om luchtwassers met een geurreductiepercentage van 45%.

In bijlage 1 bij de Rgv staat tot slot een nieuw biologisch luchtwassysteem BWL 2015.04.V1. Het gaat om een systeem met een ammoniakreductie van 70% en een geurreductie van 45%.

LET OP: FOUTEN in de nieuwste Rgv

In de laatste publicatie van de Rgv is een fout opgetreden, waardoor stalsystemen die als emissiearm waren aangemerkt deze status lijken te hebben verloren. Met de wijziging (verhoging) van de emissiefactoren van de Rav had de Rgv hierop aangepast moeten worden, zodat deze systemen hun emissiearme status zouden behouden. Dit is helaas onbedoeld niet gebeurd.
Het betreft de verwijzing naar ammoniakemissiearme systemen bij vleesvarkens, die onder de oude Rav een ammoniakfactor van 1,5 kg ammoniak of lager hadden. Deze systemen worden ook als geuremissiearm aangemerkt, namelijk 17,9 OU in plaats van 23 OU. Alle systemen met een ammoniakemissiefactor van 1,5 kg of lager (uitzondering systemen met spoelgoten), komen hiervoor in aanmerking.
In de nieuwe Rav hebben een aantal systemen die eerder aan dit criterium voldeden, een ammoniakfactor tussen de 1,6 en 1,9 gekregen waardoor ze rekenkundig niet meer voldoen (zie tabel hieronder). Deze systemen hadden hun geuremissiearme status moeten behouden.

stalsystemen boven de 1,5 kg NH3 (nieuwe situatie)
stalsystemen a.e. oud a.e. nieuw
D 3.2.2 (oud D 3.2.2.1) mestopvang in en spoelen met NH3-arme vloeistof (incl. aanzuren) 1,4 1,6
D 3.2.3 (oud D 3.2.3.1) koeldeksysteem met matalen driekantroostervloer 1,4 1,7
D 3.2.6.2.1 koeldekstysteem (200% koelopp) met roostervloer anders dan metaal (emm. opp max. 0,6) 1,4 1,6
D 3.2.7.2.2 (oud D 3.2.7.2.2.2) mestkelders met (water- en) mestkanaal; mestkanaal met schuine putwand met roosters ander dan metalen driekant op het mestkanaal, mestopp groter dan 0,18 kleiner dan 0,27 1,5 1,9

Bovendien is in de publicatie van de Rgv het ≤ (kleiner of gelijk) teken per ongeluk vervangen voor het < (kleiner dan) teken. Dit is een drukfout en geen bedoelde wijziging.

De Rgv zal worden hersteld, zodat de hierboven genoemde systemen weer de geuremissiefactor 17,9 krijgen. Het bevoegd gezag wordt geadviseerd om bij het beoordelen van meldingen en vergunningen rekening te houden met deze onbedoelde fout en te anticiperen op de komende wijziging. In de integrale tabel op de pagina stalbeschrijvingen zijn de juiste factoren opgenomen.

Voor de biggen (D1.1) geldt ook dat het kleiner dan teken het kleiner of gelijk teken moet zijn. De wijziging van emissiefactoren in de Rav heeft geen effect op de geurfactoren bij biggen.