Aanpalende wetgeving

Dit hoofdstuk geeft een juridisch overzicht van de regelgeving rondom:

  • milieueffectrapportage (m.e.r.)
  • diergezondheid
  • de Wet publieke gezondheid (Wpg)

Hierbij staat centraal, wat de relatie van deze regelgeving is met de beoordeling van mogelijke risico’s voor de gezondheid voor omwonenden van veehouderijen.

Deze aanpalende regelgeving valt buiten de scope van de handreiking, maar spelen wel een rol als het gaat om gezondheidsrisico’s. Bij het stellen van hygiënevoorschriften komt het raakvlak tussen milieuregelgeving en diergezondheidsregelgeving aan bod.