Weging van negatieve en positieve gezondheidseffecten

Wetenschappelijk onderzoek laat negatieve, maar ook positieve relaties tussen veehouderijen en de gezondheid zien. Hoe kunnen de verschillende negatieve en positieve relaties tegen elkaar afgewogen worden? De VGO-rapporten en de Gezondheidsraad laten zich daarover niet expliciet uit. Wel adviseren zij, om emissies vanuit de veehouderij te beperken.

Kabinetsreacties

Hoe duiden de bewindslieden de gevonden resultaten?

"De VGO-resultaten geven reden tot bezorgdheid". Dat schrijven staatssecretaris Van Dam (EZ) en staatssecretaris Dijksma (IenM) op 7 juli 2016 in een brief aan de Tweede Kamer, ook namens de minister van VWS.

In antwoord op Kamervragen van de SGP geeft Van Dam op 5 oktober 2016 aan: "Ik wijs u erop dat de positieve associaties zijn niet van vergelijkbare aard en omvang zijn als de negatieve." Van Dam vindt de negatieve verbanden zwaarder wegen dan de positieve relaties tussen veehouderijen en gezondheid.

In juni 2017 heeft staatssecretaris Van Dam, ook namens de minister van VWS, het rapport met de VGO-aanvullende studies aangeboden aan de Tweede Kamer. Daarin stonden de relaties tussen pluimveehouderijen, geitenhouderijen en longontsteking bij omwonenden centraal. In de kamerbrief schrijft de staatssecretaris onder meer, dat hij de verhoogde ziektedruk een zorgelijk signaal vindt.

"Het is daarom van belang dat het bevoegde gezag, bij het nemen van besluiten op het gebied van ruimtelijke ordening en, voor zover mogelijk, bij het nemen van besluiten over het verlenen van vergunningen, rekening houdt met deze zorgelijke signalen.”