Voorzorg en aawi

De kennis over mogelijke risico’s voor omwonenden van veehouderijen neemt toe, maar bevat ook nog veel onzekerheden en gaten. Bij onzekere risico’s kan het bevoegd gezag voorzorg toepassen:

  • bij ruimtelijke besluiten
  • soms bij milieubesluiten (alleen als er geen wettelijk toetsingskader is, en ook het type besluit/afweging speelt een rol)

Voorzorg kan dus van belang zijn bij het stellen van maatwerkvoorschriften en bij het beoordelen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning milieu.

Dit onderdeel geeft een verdieping over voorzorg in regelgeving en (milieu)jurisprudentie. Informatie over het afwegen en toepassen van voorzorg in de praktijk staat in het onderdeel 'Mogelijkheden voor vermindering gezondheidsrisico’s'.

Ook de betekenis van algemeen aanvaarde wetenschappelijke inzichten (aawi) komt aan bod. Aawi spelen een rol in de jurisprudentie over de omgevingsvergunning milieu.