Gemeentelijke structuurvisie

De gemeente moet een structuurvisie vaststellen met het oog op een goede ruimtelijke ordening (artikel 2.1 Wro). De structuurvisie bevat de hoofdzaken van gemeentelijke ruimtelijk beleid.

Gezondheid in de structuurvisie

Met de structuurvisie kan de gemeente beleidsmatige keuzes maken voor de locatie van de verschillende functies. Hierbij kan gezondheid nadrukkelijk meegewogen worden. Op basis daarvan kan de gemeente bepalen waar bijvoorbeeld uitbreiding van woningbouw of veehouderijen mogelijk is. De structuurvisie is daarmee een bruikbaar instrument om beleidskaders vast te stellen voor het meewegen van risico’s voor de gezondheid van omwonenden van veehouderijen.

Conclusie

De gemeente kan in de structuurvisie beleidskaders voor vestiging en uitbreiding van veehouderijen vastleggen. Het instrument speelt vooral een rol bij de onderbouwing van ruimtelijke plannen en besluiten. Het onderdeel 'Instrumenten ruimtelijke ordening' benoemt kort de rol van de structuurvisie.


Zie ook