Omgevingsvergunning afwijkend gebruik

Is een bouwplan in strijd met een bestemmingsplan of een provinciale verordening? Dan moet het bevoegd gezag bezien of het een omgevingsvergunning voor afwijking van het planologische regime wil verlenen. Dit volgt uit artikel 2.10, tweede lid Wabo. Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning voor afwijking van het planologische regime verlenen, maar hoeft dat niet.

Goede ruimtelijke ordening

De toestemming tot afwijken van het bestemmingsplan mag niet in strijd zijn met een goede ruimtelijke ordening. Hieraan moet het bevoegd gezag dus toetsen bij verlening van zo’n omgevingsvergunning.

Wil het bevoegd gezag een omgevingsvergunning afwijkend gebruik verlenen? Dan moet het in het kader van een goede ruimtelijke ordening rekening houden met het aspect gezondheid. Dit is nodig voor zover het ruimtelijk relevant is. Dat blijkt ook uit uitspraak nr. AWB 16/563, 13 februari 2017 (Nederweert). Daarin ging het om de onderbouwing van de risico’s voor de gezondheid bij een buitenplanse afwijkingsbevoegdheid. De rechtbank oordeelde dat er sprake is van een goede ruimtelijke onderbouwing.

Uitbreiding geitenhouderij geweigerd

In 2018 deed de Raad van State uitspraak over een uitbreiding van een geitenhouderij (nr 201704609/1/A1, 4 juli 2018, Lingewaard). Het bouwplan paste niet in het bestemmingsplan. Daarom werd de gemeenteraad om een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) gevraagd. Zo’n verklaring kan alleen geweigerd worden in het belang van een goede ruimtelijke ordening.

De gemeenteraad weigerde de vvgb. Want er kon geen goed woon-en leefklimaat gegarandeerd worden, zolang gezondheidsrisico’s van geitenhouderijen niet goed kunnen worden ingeschat. Want het is nog onduidelijk waardoor de toename van longontstekingen rondom geitenhouderijen wordt veroorzaakt. Vervolgonderzoek is nodig. De Raad van State oordeelde, dat de gemeente de weigering met deze afweging mocht onderbouwen.

Conclusie

Bij het verlenen van een omgevingsvergunning afwijkend gebruik moet het bevoegd gezag in het kader van een goede ruimtelijke ordening rekening houden met het aspect gezondheid, voor zover dit ruimtelijk relevant is. De pagina's over een 'goede ruimtelijke ordening' geven aanvullende informatie.