Provinciale verordening

De provincie kan in een verordening eisen stellen aan de inhoud van bestemmingsplannen. Dit kan als de provincie daarmee een provinciaal ruimtelijke ordeningsbelang behartigt (artikel 4.1, eerste lid Wro). De provincie toetst vervolgens of een bestemmingsplan aan de eisen voldoet.

Deze algemene regels richten zich op een goede ruimtelijke ordening en borgen de provinciale belangen.

Regels voor gezondheid

Algemene regels kunnen zich richten op de bescherming tegen mogelijke gezondheidsrisico’s. Hiermee kan de provincie:

  • ruimtelijke ontwikkelingen voorkómen, als zij die ongewenst vindt
  • zorgen voor een spoedige wijziging van gemeentelijke bestemmingsplannen, en
  • een structureel ruimtelijk beschermingsregime vormgeven voor het aspect gezondheid vanwege veehouderijen.

De provincie moet de algemene regels goed motiveren.

Conclusie

De provinciale verordening kan worden toegepast om veehouderijen te verduurzamen en mogelijke gezondheidsrisico's te beperken. Daarbij is een goede motivering wel van belang. In het onderdeel 'Instrumenten ruimtelijke ordening' is de provinciale verordening uitgewerkt met enkele voorbeelden.