Milieumaatregelen geitenhouderijen

Bij omwonenden van geitenbedrijven is een verhoogd risico op longontsteking gevonden, in een straal van anderhalf tot twee kilometer rondom de bedrijven.  Emissiebeperkende milieumaatregelen bij geitenhouderijen zijn nog niet mogelijk. Het is namelijk nog onduidelijk waardoor het verband tussen geitenhouderijen en een verhoogde kans op longontsteking verklaard kan worden. Het stalmaatregelenrapport (2016) bevat geen bestaande of perspectiefvolle maatregelen voor geiten.

Weigeren omgevingsvergunning

Het bevoegd gezag kan een vergunningaanvraag voor een (uitbreiding van) een geitenhouderij weigeren vanuit voorzorg.  Daarover is jurisprudentie bekend.

Luchtwassers voor ammoniak

Sinds december 2017 is de systematiek van de Rav gewijzigd. Daarin zijn luchtwassers voor gesloten geitenstallen opgenomen. Deze maatregelen staan nu in de Rav, omdat ze ammoniakemissies kunnen terugdringen. Bij geitenbedrijven is er weinig directe uitstoot van fijnstof. Er zijn op dit moment geen aanwijzingen dat luchtwassers bij geitenbedrijven helpen om gezondheidsrisico's bij omwonenden te verminderen.