Voorbereidingsbesluit

Met een voorbereidingsbesluit kunnen provincies en gemeenten (in hun ogen) ongewenste ontwikkelingen in de veehouderij (tijdelijk) tegenhouden én koplopers belonen.

Het voorbereidingsbesluit loopt vooruit op een wijziging van het gemeentelijke bestemmingsplan of provinciale verordening met hetzelfde doel. Uitgebreide achtergrondinformatie over dit instrument staat in de juridische verdieping over het voorbereidingsbesluit.

Voorbeelden

Een voorbereidingsbesluit biedt provincies en gemeenten onder meer de volgende mogelijkheden om te handelen:

Bouwstop (provincie)

Sinds 2017 hebben verschillende provincies een tijdelijke bouwstop ingesteld voor geitenhouderijen (vestiging, uitbreiding of omschakeling). Reden hiervoor is het verhoogde risico op longontsteking in een straal van 2 kilometer rondom geitenhouderijen. Het is nog niet duidelijk wat de precieze oorzaak is. Daarom kunnen geitenbedrijven geen maatregelen treffen die het risico verminderen.

De volgende provincies hebben via een voorbereidingsbesluit een bouwstop ('moratorium') voor geitenbedrijven ingesteld:

Op een later moment hebben veel provincies deze bouwstop verankerd in hun Verordening ruimte.

Ook de provincie Zuid-Holland heeft beleid, waarin ze vestiging en uitbreiding van geitenhouderijen beperkt. Sinds december 2017 staat dit in de algemene regels van de Verordening Ruimte 2014. De provincie heeft hiervoor dus geen voorbereidingsbesluit genomen.

Versnellen overgang naar zorgvuldige veehouderij

Om de overgang naar zorgvuldige veehouderijen te versnellen, heeft de provincie Noord-Brabant in 2013 een voorbereidingsbesluit genomen. Aanvragen voor omgevingsvergunning moesten aangehouden worden totdat de Verordening ruimte 2014 in werking was getreden.

Om niet alle ontwikkelingen in de provincie Noord-Brabant stil te leggen, is destijds gekozen voor een zogenaamd thematisch voorbereidingsbesluit gericht op de veehouderij. Dit betekent dat het besluit alleen gold voor aanvragen voor omgevingsvergunningen voor veehouderijen. Bovendien was nadrukkelijk aangegeven dat het daarbij alleen ging om bebouwing voor het houden van dieren. Verder kon de aanhouding doorbroken worden als veehouderijen aan de bepaalde zorgvuldigheidsvoorwaarden voldeden. Deze criteria zijn inmiddels uitgewerkt in de Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij (BZV).

Aanhouden bouwplannen geitenhouderijen (gemeenten)

Eind 2016 nam de gemeente Gemert-Bakel een voorbereidingsbesluit en een aanvullend voorbereidingsbesluit. Gedurende een periode van 1 jaar werden alle aanvragen om een omgevingsvergunning voor de activiteit ‘bouw’ en ‘uitvoeren van werken en werkzaamheden’ voor nieuwe en bestaande geitenhouderijen aangehouden. De gemeente verwachtte binnen de termijn van het voorbereidingsbesluit meer duidelijkheid te krijgen over de gezondheidsrisico’s rondom geitenhouderijen. Zodat daarop beleid kon worden vastgesteld over de ontwikkelingsruimte voor geitenhouderijen.

In juli 2017 zorgde het voorbereidingsbesluit van de provincie Noord-Brabant ervoor, dat de bouwstop langer voortduurt. In 2019 verwacht de gemeente een nieuw bestemmingsplan buitengebied vast te stellen, waarin de provinciale regels verwerkt zijn.

Ook andere gemeenten namen een voorbereidingsbesluit vanwege geitenhouderijen. Dit kan aanvullend zijn op het voorbereidingsbesluit van de provincie Noord-Brabant. Voorbeelden zijn Weert (2018), Nederweert (2018) en Oss (2018). Gemeenten kunnen de regels uit het voorbereidingsbesluit vervolgens opnemen in het bestemmingsplan.

Voorkomen van uitbreidingen van veehouderijen (gemeente)

In 2014 en 2015 nam de gemeente Reusel-De Mierden een voorbereidingsbesluit voor het buitengebied. De gemeente wilde daarmee uitbreidingen van veehouderijen voorkómen. Deze uitbreidingen waren naar het oordeel van de gemeente ongewenst binnen het proces om te komen tot een zorgvuldige veehouderij. Ook was de gemeente bezig met het opstellen van de gemeentelijke structuurvisie en uitwerking in een bestemmingsplan. De gemeente had beleidsregels gemaakt voor de toepassing van het voorbereidingsbesluit.