Voorbeelden regionaal of lokaal beleid

Verschillende provincies en gemeenten werken aan beoordelingskaders, procesbeschrijvingen, uitgangspunten of inhoudelijke uitwerkingen van beleid voor veehouderijen. Beleid dat gaat over gezondheid, de kwaliteit van de leefomgeving of duurzaamheid. Hieronder staan enkele voorbeelden daarvan.

Diverse provincies en gemeenten

Noord-Brabant

 • Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij (BZV) en de Structuurvisie ruimtelijke ordening van Noord-Brabant.
  De BZV gaat uit van de gedachte dat ontwikkelruimte verdiend moet worden en niet onbegrensd is. Veehouders kunnen pas een vergunning aanvragen voor een uitbreiding na overleg met hun omgeving en nadat uit een objectieve BZV toetsing de score zorgvuldig is gekomen. BZV toetst de thema's: gezondheid, dierenwelzijn, brandpreventie, energie, fosfaatefficiëntie, geur, fijnstof, endotoxinen, ammoniak, biodiversiteit, mineralenkringlopen en verbinding met de omgeving.
 • Notitie Handelingsperspectieven Veehouderij en VolksgezondheidEndotoxine toetsingskader 1.0 van het Ondersteuningsteam Veehouderij en Volksgezondheid van Bestuurlijk Platform Omgevingsrecht, 2016.
  Deze notitie beschrijft een aanpak voor het beoordelen van het risico op verspreiding van endotoxinen van (uitbreidende) veehouderijen.
 • Handreiking veehouderij en volksgezondheid. Een stappenplan om te beoordelen of nadere advisering vanuit de GGD wenselijk is (Bestuurlijk Platform Omgevingsrecht, 2016, geactualiseerd in 2018).
  Inclusief een checklist met verschillende gezondheidskundige criteria waarop bedrijfsuitbreidingen van veehouderijen beoordeeld kunnen worden (voorheen het Aanvullend toetsingsinstrument).
 • Gemeente Gemert-Bakel: Beleid toetsen Volksgezondheid bij procedures voor veehouderijen
 • Gemeente Bergeijk hanteert sinds najaar 2018 bij ruimtelijke ontwikkelingen de richtlijnen uit de notitie Omgekeerde werking geitenmoratorium.

Gelderland

 • FoodValley manifest (december 2016, in de regio Barneveld, Ede, Renswoude en Scherpenzeel).
  Samenwerking tussen gemeenten, provincie Gelderland, agrarische belangenorganisaties en kennisinstellingen. Integrale emissiereductie is een belangrijke pijler. Door goede samenwerking en het uitvoeren van pilots willen de partijen dat de keuze wordt vergroot in haalbare en betaalbare emissieverlagende technieken voor zowel nieuwe als bestaande stallen. Door uitbreiding van de praktisch toepasbare technieken kan er een realistische aanpak komen om de uitstoot van fijnstof, geur en ammoniak te verminderen.
  Naast dit praktijkspoor volgt de regio een bestuurlijk spoor, met vastgesteld interimbeleid. Op basis daarvan past het bevoegd gezag bij vergunningverlening de Beste Beschikbare Technieken (BBT) toe op het gehele bedrijf.
 • Gelders Plussenbeleid (december 2018, in Gelderse Omgevingsvisie en Omgevingsverordening).
  Het Plussenbeleid geeft kaders voor bestemmingsplannen. Het geeft aan hoe bij uitbreidingen van de intensieve veehouderij meer oog moet zijn voor duurzaamheid. Dit door een goede dialoog met de omgeving over de uitbreiding. En ook door aanvullende investeringen in maatregelen voor dierwelzijn, milieu of ruimtelijke kwaliteit te vereisen.

Limburg

 • Gemeente Venray: Boeren en buren: (2019-2021), boeren, omwonenden en de overheid bepalen samen hoe ze de luchtkwaliteit meten. Ze delen resultaten met elkaar en trekken gezamenlijk conclusies die vertaald kunnen worden naar gemeentelijk beleid.
 • Gemeente Nederweert: Buitengebied in Balans, samen groots, samen doen!
  Het doel van dit programma is om het buitengebied in de gemeente Nederweert toekomstbestendig te maken en houden. Ondernemers, inwoners en bezoekers van gemeente Nederweert werken samen aan een prettige woon-, werk- en leefomgeving. Door nieuwe manieren van denken, originele samenwerkingen en een verfrissende kijk op regelgeving, is het de bedoeling dat er een vitaal platteland ontstaat, waar iedereen op zijn of haar manier van kan profiteren en van kan leren.

Groningen

 • Groninger Verdienmodel (GVM) voor melkveehouders (2014). 
  Melkveehouders die zich extra inspannen op thema's zoals gezondheid van dieren, uitstoot van ammoniak en natuur en landschap kunnen uitbreidingsruimte verdienen. Daarnaast moeten melkveehouders in gesprek gaan met omwonenden en zorgen dat de nieuwbouw niet uit de toon valt in het landschap.

Overijssel

 • Handreiking Kwaliteitsimpuls agro en food, 2017.
  De Kwaliteitsimpuls agro en food is onderdeel van het provinciaal ruimtelijk beleid en richt zich op verduurzaming van groeiende agrarische bedrijven. Met de handreiking wil de provincie ondernemers, omwonenden en gemeenten inspireren en ondersteunen bij de transitie naar duurzaamheid. Achttien inspirerende voorbeeldbedrijven illustreren hoe extra kwaliteitswinst gerealiseerd kan worden op het gebied van duurzaamheid, ruimtelijke kwaliteit en sociale kwaliteit.

Diverse regio’s

 • One health-aanpak voor met name zoönosen: samenwerking en informatie-uitwisseling tussen professionals: huisartsen, dierenartsen, GGD-artsen en kennisinstituten. Er is namelijk een sterk verband tussen de gezondheid van dieren en mensen. Regionale kennisnetwerken en procesafspraken kunnen de gezondheidsrisico’s inperken (bijvoorbeeld in Brabant, Midden-Nederland en Twente). Via het nationale One Health Portal kunnen professionals uit het humane en het veterinaire domein vragen stellen en kennis kunnen delen.
 • Bovendien is in 2016 het Netherlands Centre for One Health (NCOH) opgericht. Het NCOH zorgt voor samenwerking tussen de academische en onderzoeksinstituten, overheidsinstellingen, NGO’s, instituten voor de volksgezondheid en industriële partners. Door samenhangend onderzoek kan de gezondheid van mensen, dieren en de omgeving (ecosystemen) worden bevorderd. Naast antibioticaresistentie en zoönosen komen ook duurzame veehouderij en gezonde ecosystemen aan bod binnen het NCOH.