Ontwikkelingen in de regelgeving over gezondheid en veehouderijen

Binnenhof in Den Haag ©haagsepraatjes.nlHier vindt u informatie over toekomstige ontwikkelingen in de regelgeving rondom gezondheid en veehouderijen.

Het gaat om wetgeving waarin aspecten als dierenwelzijn, milieu, volksgezondheid en economische belangen een rol spelen. Het houden van landbouwhuisdieren kan risico's met zich meebrengen voor de gezondheid van mensen.

Op dit ogenblik spelen de volgende ontwikkelingen rondom gezondheid en veehouderijen:

Type

Titel

Wet Omgevingswet
Wet Wetsvoorstel dieraantallen
Kamerstukken Toekomst intensieve veehouderij

Hoe komt een wet tot stand?

Informatie over de wijze waarop wetgeving en uitvoeringsregelingen tot stand komen vindt u op de pagina: 'Hoe komt een wet tot stand?'. Dit is een website van de rijksoverheid.

Omgevingswet

Het ministerie van Binnenlandse Zaken werkt aan de Omgevingswet. Deze wet en bijbehorende AMvB's zal een fors deel van de onderwerpen bevatten die nu zijn beschreven in wetten en AMvB's voor milieu, ruimtelijke ordening, bouwen, water, natuur en cultuurhistorie.

Voorbeelden zijn de Wm, Wabo, Wro en het Activiteitenbesluit. Zie verder de website aan de slag met de Omgevingswet.

Risico's voor de volksgezondheid
In de Omgevingswet wordt het aspect bescherming van de gezondheid opgenomen. Zie bijvoorbeeld artikel 9 van het voorstel van wet. De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel voor de Omgevingswet aangenomen. Daarbij zijn ook amendementen aangenomen specifiek over beschermen van de volksgezondheid:

  • 33 962 nummer 150: Gewijzigd amendement van het lid Smaling c.s.: bij de evenwichtige toedeling van functies van locaties wordt in ieder geval rekening gehouden met het belang van het beschermen van de gezondheid; rijksregels die worden gesteld over milieubelastende activiteiten strekker er mede toe dat alle passende preventieve maatregelen ter bescherming van de gezondheid worden getroffen.
  • 33 962 nummer 151: Amendement van het lid Van Veldhoven c.s.:  (de voorschriften van) verleende omgevingsvergunningen kunnen worden gewijzigd of ingetrokken als dit naar het oordeel van het bevoegd gezag nodig is vanwege het treffen van passende preventieve maatregelen ter bescherming van de gezondheid.

Wet dieraantallen

Er loopt een traject om de Wet dieren te wijzigen. Deze wet bestaat uit verschillende onderdelen. Eén daarvan is het Wet dieraantallen en gezondheid. Dat wetsvoorstel reguleert geeft provincies de bevoegdheid om grenzen te stellen aan de omvang van veehouderij. De stukken zijn te vinden onder dossiernummer 31 389 soms gecombineerd met dossiernummer 28 973.

Toekomst van de intensieve veehouderij

In Nederland wordt nagedacht over de toekomst van de intensieve veehouderij. Het gaat daarbij om dierenwelzijn, milieu, risico’s voor de volksgezondheid, schaalvergroting en de inpassing van veehouderijen in hun omgeving. De Kamerstukken zijn te vinden onder in dossier nr. 28 973 (vul dit nummer in bij dossiernummer) .