Biologische wasstap

Het spuiwater uit een biologisch luchtwassysteem of biologische wasstap en het percolaat uit biofilters bevat stikstof (nitraat, nitriet en ammonium), biomassa en stofdeeltjes. De hoeveelheid spuiwater varieert van 80 tot 720 liter per kg afgevangen ammoniak. Het spuiwater kan worden afgevoerd als afvalstof of gebruikt als meststof.

Lozen vuilwaterriool

Voor lozen op het vuilwaterriool is de stikstofvracht een bepalende factor. Met denitrificatie kan de stikstofvracht worden verlaagd. Door behandeling van het spuiwater in een omgekeerde osmose-installatie ontstaat een concentraat met de stikstofverbindingen en wordt de stikstofvracht verhoogd. Als de veehouder het spuiwater op het riool wenst te lozen, moet de gemeente in overleg met de waterkwaliteitsbeheerder beoordelen in hoeverre en onder welke voorwaarden deze lozing kan worden toegestaan.

Vaak is lozen op het riool niet mogelijk omdat de rioleringen in buitengebied niet op dergelijke grote hoeveelheden zijn gedimensioneerd.

Lozen bodem

Het uitrijden over de bodem valt onder de Meststoffenwet en is toegestaan. Dit spuiwater is een afvalwaterstroom, die als meststof mag worden gebruikt (zie bijlage Aa van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet).

Het is de verantwoordelijkheid van de veehouder om erop toe te zien dat de bodem en het grondwater zo min mogelijk wordt belast. Het spuiwater van een biologisch luchtwassysteem kan over het jaar gezien een aanzienlijke vracht aan stikstof bevatten. Door de lage concentratie wordt dit niet of nauwelijks opgenomen door planten en kan dit spuiwater het grondwater belasten. Het behoort tot de zorgplicht om met deze stikstofvracht rekening te houden bij het uitrijden, om te voorkomen dat onnodige belasting van het grondwater optreedt.

Afvoer per tankauto

Het spuiwater kan per as (tankauto) mogelijk naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) worden afgevoerd.