Afwijken ventilatiebehoefte

De capaciteit van het luchtwassysteem is ten minste gelijk aan de totale maximale ventilatiebehoefte. In de praktijk kan er een situatie zijn dat het niet redelijk is om uit te gaan van de richtlijn van het klimaatplatform.

Afwijken totale maximale ventilatiebehoefte

In de praktijk kan zich een situatie voordoen dat het niet redelijk is om uit te gaan van de maximale ventilatiebehoefte. Een voorbeeld is een situatie waar de bedrijfsvoering afwijkt van de gangbare situatie voor die diercategorie.

Bijvoorbeeld als dieren gedurende een veel kortere periode in de stal zijn dan de gebruikelijke lengte van een productieperiode. Omdat in de stal het hoogste productiestadium nooit wordt bereikt zal ook nooit een ventilatiebehoefte worden gevraagd die overeenkomt met de maximale ventilatiebehoefte. De maximale ventilatiebehoefte is namelijk gebaseerd op het hoogste productiestadium. Afwijken hiervan kan alleen met gelijkwaardigheid.

Andere maximale ventilatiebehoefte per dier

Voor het bepalen van de maximale ventilatiebehoefte per dier wordt uitgegaan van de richtlijnen van het klimaatplatform. Er kan reden zijn om hiervan af te wijken.

Afwijken is alleen toegestaan met een goede onderbouwing. Bijvoorbeeld in de vorm van een ventilatieplan en een onderbouwing door een klimaatdeskundige. De onderbouwing maakt aannemelijk dat het hanteren van een afwijkende ventilatiebehoefte per dier in de beschreven situatie acceptabel en realistisch is. Met deze andere ventilatiebehoefte wordt dan de totale maximale ventilatiebehoefte berekend. Bovendien moet in de onderbouwing aangetoond worden dat de werkelijke maximale ventilatie niet groter is dan de capaciteit van de luchtwasser.

Het bevoegd gezag kan extra voorschriften in de vergunning opnemen, om achteraf goed te kunnen controleren of er wordt voldaan aan het opgegeven ventilatiedebiet. Dat kan bijvoorbeeld door te eisen dat ventilatiegegevens geregistreerd worden. Controle kan ook door goed te letten op het spuiwaterdebiet. Als het spuiwaterdebiet lager is dan in de opleveringsverklaring staat, wordt er te weinig ammoniak afgevangen.

De andere maximale ventilatiebehoefte staat in de aanvraag omgevingsvergunning of in de melding en ook in de opleveringsverklaring. Als de veehouder meer gaat ventileren dan vergund of gemeld, is de luchtwasser ondergedimensioneerd.  Er is dan een nieuwe vergunning of melding nodig.  De capaciteit van de luchtwasser moet dan alsnog vergroot worden. Dit kan hoge kosten met zich meebrengen.