Omgekeerde osmose

In een installatie voor omgekeerde osmose wordt het spuiwater onder hoge druk door een speciaal filter (een membraan) gedrukt. Het stikstofhoudende spuiwater wordt hierbij gescheiden in ‘schoon’ water en een concentraat met stikstofverbindingen. Het ‘schone’ water wordt teruggevoerd naar de luchtwasser en het concentraat wordt afgevoerd.

Extra metingen geleidbaarheid

Voor de controle van proces zijn extra metingen van de geleidbaarheid nodig van het:

  • spuiwater uit de luchtwasser (ingaande water voor de omgekeerde osmose)
  • concentraat uit de omgekeerde osmose installatie, zodat duidelijk is welke concentratie zouten het waswater heeft. Dit is belangrijk voor het hergebruik.
  • ‘schone’ water uit de omgekeerde osmose installatie. Hieruit blijkt dat hoe goed het filter werkt. Een bovengrens maximaal van 2 mS/cm voor het 'schone' water wordt geadviseerd.

De registratie van al deze waarden is onderdeel van de verplichte  elektronische monitoring bij het luchtwassysteem.

Terugvoer naar luchtwasser

Het ‘schone’ water mag worden teruggevoerd naar de luchtwasser. Recirculatie is geen probleem omdat het ‘schone’ water uit de omgekeerde osmose installatie voldoet aan de kwaliteitseisen van waswater. Schoon water kan ook afkomstig zijn uit een omgekeerde osmose installatie waarin dunne mestfractie wordt behandeld.
Het 'schone' water is "dood" water, bacteriën kunnen daar niet in leven. Het water mag daarom niet rechtstreeks op het filterpakket van de biologische luchtwasser komen. Het 'schone' water moet eerst gemengd worden met het 'voorraad' waswater.

Dat omgekeerde osmose met terugvoer van het 'schone' water naar de luchtwasser mag, staat niet in de systeembeschrijving.

Aandachtspunten

De aandachtspunten bij omgekeerde osmose zijn:

  • in de melding Activiteitenbesluit of de aanvraag omgevingsvergunning staat een omschrijving van de techniek (procesbeschrijving, onderhoud en reiniging installatie, controle werking, meet- en registratie);
  • voor de opslag van het concentraat uit de omgekeerde osmose-installatie geldende dezelfde eisen als voor de opslag van het spuiwater;
  • er zijn hulpstoffen nodig voor het reinigen van de filters (zuur en loog), voor de opslag van deze stoffen gelden eisen.

Uit de praktijk blijkt dat bij een omgekeerde osmose installatie bij mestverwerking de filters maandelijks gereinigd moeten worden. Ook moeten de filters jaarlijks uit de installatie worden gehaald en worden gereinigd (specialistisch werk).