Opslaan spuiwater

Bij luchtwassystemen ontstaat spuiwater. Hiervoor is een opslagvoorziening nodig. Het hangt af van het soort luchtwasser (chemisch of biologisch) wat de eisen zijn. Bij een biologische luchtwasser is het spuiwater geen bodembedreigende stof, bij een chemische luchtwasser wel.

Biologische wasser

Het spuiwater van een biologische luchtwasser bevat een lage concentratie stikstof. De concentratie stikstof is zeer laag en verspreiding over de bodem als meststof is de gebruikelijke toepassing. Daarom is het geen bodembedreigende stof. Dit betekent dat voor een opslagtank voor de opslag spuiwater van een biologische luchtwasser geen lekbak nodig is.

Chemische wasser

Het spuiwater van een chemische luchtwasser is veel geconcentreerder en wel een bodembedreigende stof. Als de veehouder het spuiwater in een tank opslaat gelden de eisen van artikel 4.18 Activiteitenregeling: opslaan van bodembedreigende, niet-gevaarlijke stoffen in bovengrondse tanks. Deze eisen gelden voor de opslag van spuiwater bij type B bedrijven. Voor type C bedrijven moeten de eisen in de omgevingsvergunning staan.

In het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) is in artikel 4.812 volstaan met de eis van een lekdichte voorziening. Een lekbak is niet nodig.

Opslaan in een mestbassin

Voor het opslaan van spuiwater van een chemische luchtwasser in een mestbassin geldt niet paragraaf 3.4.6 van het Activiteitenbesluit. Maar het voldoen aan paragraaf 3.4.6 is als gelijkwaardig te zien als het voldoen aan artikel 4.18 Activiteitenregeling of 4.6 Activiteitenbesluit. Het mestbassin moet dan voldoen aan de eisen voor de activiteit opslaan van drijfmest in een mestbassin.

Drijfmest én spuiwater samen in een mestbassin opslaan, mag niet. De Meststoffenwet staat niet toe dat spuiwater uit een luchtwasser wordt gemengd met dierlijke mest. Het spuiwater mag daarom ook niet worden afgevoerd naar een mestkelder waarin dierlijke mest aanwezig is. Bij het mengen van spuiwater en mest kan het giftige, levensgevaarlijke gas waterstofsulfide ontstaan. Ook kan na menging met dierlijke mest ijzersulfaat ontstaan in het mengsel.