Controle opslaan en afvoer spuiwater

De samenstelling van het spuiwater en de hoeveelheid verschilt per luchtwassysteem. Bij biologische luchtwassers ontstaat relatief veel spuiwater met lage concentraties stoffen. Bij chemische luchtwassers ontstaat minder spuiwater maar zijn de concentraties hoger.

Opslag spuiwater

Het spuiwater wordt tijdelijk op het bedrijf opgeslagen in een tank of een kelder. Toevoegen van het spuiwater aan een opslag voor dierlijke mest mag niet. De voorziening voor het opslaan van spuiwater van een chemische luchtwasser moet tegen de corrosieve werking van dit spuiwater kunnen.

Omdat bij het biologisch luchtwassysteem geen zuur wordt gebruikt om de zuurgraad van het waswater op een laag niveau te houden (lager dan neutraal) heeft dit ook tot gevolg dat het spuiwater niet zuur is en dus geen corrosieve werking heeft.

Afvoer spuiwater

Het lozen van het spuiwater op de riolering mag niet. Dit staat in artikel 3.126 Activiteitenbesluit. Alleen met maatwerk is dit eventueel mogelijk voor spuiwater van een biologische wasser. Het lozen op oppervlaktewater mag niet zonder Waterwetvergunning.

Het uitrijden over de bodem valt onder de Meststoffenwet en is toegestaan. Dit spuiwater is namelijk een afvalwaterstroom, die als meststof mag worden gebruikt (zie bijlage Aa van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet).

Drijfmest én spuiwater samen in een mestbassin opslaan, mag niet. Op grond van de Meststoffenwet mag spuiwater uit een luchtwasser niet  worden gemengd met dierlijke mest. Het spuiwater mag daarom ook niet worden afgevoerd naar een mestkelder waarin dierlijke mest aanwezig is. Bij het mengen van spuiwater en mest kan het giftige, levensgevaarlijke gas waterstofsulfide ontstaan. Ook kan na menging met dierlijke mest ijzersulfaat ontstaan in het mengsel.

Zuivering spuiwater

Het is mogelijk om de hoeveelheid spuiwater uit een biologisch luchtwassysteem te zuiveren voordat het een nieuwe bestemming krijgt. Terugvoer van het gezuiverde water naar de luchtwasser (het water wordt opnieuw ingezet als waswater) mag alleen bij een zuivering op basis omgekeerde osmose. Bij een zuivering op basis van denitrificatie mag het gezuiverde water alleen terug naar de luchtwasser als dit in de systeembeschrijving staat.

Spuiwater giftig

Het spuiwater van een biologische luchtwasser kan giftig zijn. Dit komt omdat spuiwater van een biologische luchtwasser naast ammonium, nitriet en/of nitraat kan bevatten. Spuiwater kan zoveel nitriet bevatten dat het na enkele slokken al dodelijk kan zijn (dit geldt zowel voor dieren als mensen). Het is daarom van belang te voorkomen dat het waswater of spuiwater in het waterleidingcircuit terecht komt, of op andere wijze bij de dieren of mensen terecht kan komen.