Melding Activiteitenbesluit

Type B-bedrijven vallen helemaal onder het Activiteitenbesluit. Bij oprichting, verandering of uitbreiding moet de veehouder een melding doen. De luchtwasser is onderdeel van deze melding. Bij plaatsen of wijzigen van een luchtwasser kan ook een omgevingsvergunning beperkte milieutoets nodig zijn. Type C bedrijven hebben voor het plaatsen of wijzigen van een luchtwasser altijd een omgevingsvergunning milieu nodig.

Gegevens bij de melding

De veehouder moet minstens vier weken voor oprichting of wijziging de melding doen. De melding moet duidelijk zijn en voldoen aan de voorschriften uit het Activiteitenbesluit. Deze eisen staan in artikel 1.10, artikel 1.18 en artikel 1.19.

Dit betekent dat in de melding moet staan: het type luchtwasser, het nummer van de systeembeschrijving en de Rav-code. Op de tekeningen (plattegrond en doorsneden) bij de melding moeten de uitvoering en de opbouw van de luchtwasser inclusief de afmetingen zijn ingetekend. Dit betekent dat ook de ligging en het oppervlak van de uitstroomopening op de tekening moet staan. Duidelijk moet zijn of de lucht horizontaal of verticaal wordt afgevoerd. Bij onduidelijkheid of tegenstrijdigheid in de melding kan het bevoegd gezag om aanvullende gegevens vragen.

De capaciteitsberekening, opleveringsverklaring en gedragsvoorschriften zijn geen indieningsvereisten bij de melding. Voor de veehouder zijn ze wel noodzakelijk om te voldoen aan de voorschriften van paragraaf 3.5.8 van het Activiteitenbesluit. Er wordt dus niet vooraf naar gevraagd, maar ze zijn achteraf wel nodig.

Nadruk controle ná ingebruikname
Omdat er voor type B-bedrijven geen vergunningprocedure met een bijbehorend besluit is, komt de nadruk meer te liggen op controle ná ingebruikname. Het is de verantwoordelijkheid van de veehouder om te voldoen aan het Activiteitenbesluit. Het bevoegd gezag controleert dit en moet handhaven, als dat nodig is.

Melding type C
Ook al staan de eisen voor het houden van landbouwhuisdieren in hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit, toch kunnen type C bedrijven niet volstaan met een melding. Voor een wijziging van een huisvestingssysteem of het aantal dieren is altijd een aanvraag omgevingsvergunning milieu nodig. Dit staat in artikel 2.4 lid 2 Besluit omgevingsrecht. Als een veehouder een verandering wil in het houden van landbouwhuisdieren, moet hij een omgevingsvergunning milieu aanvragen.