Relatie systeembeschrijving en het Activiteitenbesluit

In de systeembeschrijving (leaflet of stalbeschrijving) staan alle uitvoerings- en gebruikseisen voor het luchtwassysteem. Om de emissie met de vastgestelde emissiefactor te mogen berekenen moet het luchtwassysteem aan deze eisen voldoen.

Eisen systeembeschrijving

In het Activiteitenbesluit staat dat aan de systeembeschrijving moet worden voldaan. Bij het controleren of een luchtwassysteem aan de eisen in de systeembeschrijving voldoet, zijn er de volgende aandachtspunten:

  1. Wat niet is beschreven in de systeembeschrijving mag niet, tenzij het is toegestaan op basis van het Activiteitenbesluit.
  2. In de systeembeschrijving staat een tekening. Deze tekening geeft een schematische weergave van de uitvoering van die luchtwasser. Dit is bedoeld als toelichting. De tekening is niet bepalend, de eisen zijn bepalend.

Systeem(on)afhankelijke eisen

De eisen voor luchtwassystemen zijn te verdelen in systeemafhankelijk en niet systeemafhankelijk. Systeemafhankelijk betekent dat het gaat om eisen die voor alle luchtwassers gelden, maar waarvoor de specifieke waarde afhankelijk is van de technische kenmerken van de luchtwasser voor een bepaalde stal. Bij de niet systeemafhankelijk eisen van de luchtwasser gaat het om de eisen die hetzelfde zijn bij de verschillende luchtwassystemen.

Niet systeemafhankelijke eisen zijn bijvoorbeeld:

  • Eisen aan de ventilatie (ventilatiebehoefte, luchtafvoerkanalen en drukkamer).
  • Het meten en registreren van een aantal parameters (elektronische monitoring).

Eisen Activiteitenbesluit

De systeemonafhankelijke eisen die nodig zijn voor de goede werking van het luchtwassysteem staan in het Activiteitenbesluit. Van een aantal parameters die elektronisch moet worden geregistreerd, staan de bandbreedten in de systeembeschrijving (bijvoorbeeld zuurgraad en geleidbaarheid waswater).

Als in afwijking voor een luchtwassysteem op een bepaald onderdeel (bijvoorbeeld spuiwaterdebiet) een afwijkende waarde geldt, is voor dat onderdeel sprake van een systeemafhankelijke eis. Voor deze algemene eisen staat alleen een waarde in de systeembeschrijving als de specifieke waarde bij die luchtwasser afwijkt van de standaardwaarden.

Welke versie van de systeembeschrijving?

Aanvullende voorzieningen

Er zijn ook eisen voor aanvullende voorzieningen, zoals het opslaan van zuur en het opslaan van spuiwater. Deze eisen staan niet in de systeembeschrijving. Deze eisen staan in het Activiteitenbesluit of in de omgevingsvergunning milieu.