Gezondheid

De omvang van de veehouderij en de daarmee samenhangende verplichting om dierlijke mest te verwerken heeft de afgelopen jaren geleid tot vragen over de mogelijke negatieve gezondheidseffecten hiervan op de omgeving.

Gezondheid en veehouderijen

Meer informatie over de gezondheidsrisico's van veehouderijen vindt u op de pagina Gezondheid en veehouderijen. Hier vindt u de juridische mogelijkheden om rekening te houden met gezondheidsrisico's onder de huidige wetgeving. Daarnaast staat op deze pagina een selectie van rapporten, onderzoeken, kamerbrieven en andere documenten over volksgezondheid en veehouderijen.

Gezondheid en mestverwerking

De provincie Noord-Brabant heeft de mogelijke gezondheidrisico's van het verwerken van mest in beeld gebracht als een vervolg van de dialoog 'Brabants mestbeleid'. Het rapport 'Toetsingskader humane gezondheidsaspecten met betrekking tot mestbewerking' (pdf, 1 MB) van de provincie geeft inzicht in de aard van de emissies vanuit een mestverwerkingsinstallatie zoals geur, ammoniak, fijnstof en micro-organismen. Het rapport is een kennisdocument en geen voor vergunningverlening geschikt toetsingskader.