Handreiking (co-)vergisting van mest

De 'Handreiking (co-)vergisting van mest' is primair bedoeld voor vergunningverleners bij gemeenten en provincies die aanvragen voor omgevingsvergunningen beoordelen. Daarnaast biedt deze handreiking ook waardevolle informatie voor ondernemers die het oprichten van een (co-) vergistingsinstallatie overwegen.

In april 2005 is voor de vergunningverlening een Handreiking (co-)vergisting van mest uitgebracht. Deze tekst is een update van die Handreiking waarin zijn verwerkt:

  1. Wijzigingen in de Meststoffenwet en de bijproductenregelgeving.
  2. Wijzigingen in de Wet op de ruimtelijke ordening.
  3. Aanbevelingen voor de milieueisen die zijn gedaan na een onderzoek van de VROM-inspectie.

Deze handreiking is definitief geworden in september 2010, en is per 1 januari 2011 aangewezen als BBT-referentiedocument in de bijlage van de Ministeriële regeling omgevingsrecht.

mestvergister


Uw onderwerpen