Juridisch kader covergisten

Op een covergistingsinstallatie is diverse wetgeving van toepassing.

  • In de Meststoffenwet staat onder welke voorwaarden digestaat van covergisting mag worden gebruikt als meststof.
  • De Wet milieubeheer is vooral van belang voor de regels over afvalstoffen. Meestal gaat het om het verwerken van afvalstoffen. Zowel de mest als de covergistingsmaterialen zijn bijna altijd afvalstoffen.
  • De Wabo regelt dat een vergunning nodig is.
  • In het Activiteitenbesluit staan eisen voor het opslaan van mest.
  • Het opslaan van vergistingsgas kan onder het BRZO vallen.
  • Voor ruimtelijke inpassing zijn afstanden van belang.
Stallen en Centrale

Meststoffenwet

In de Meststoffenwet staat onder welke voorwaarden digestaat van covergisting mag worden gebruikt als meststof.

Wet milieubeheer

Vooral de regels rondom afvalstoffen zijn van belang voor covergisting.

Wabo

Hier vindt u informatie over de Wabo.

BRZO en BEVI

BRZO kan van toepassing zijn voor het opslaan van vergistingsgas. BEVI is alleen van toepassing als BRZO van toepassing is.

Wet natuurbescherming

Een covergistingsinstallatie kan negatieve effecten hebben voor Natura 2000-gebieden. Een voortoets is nodig.

Wet ruimtelijke ordening

Het bestemmingsplan bepaalt of een covergistingsinstallatie op een bepaalde locatie is toegestaan. In provinciale verordeningen kunnen ook regels staan voor de bouw ervan.

EU dierlijke bijproducten

Dierlijke mest is een dierlijk bijproduct. Het covergisten van mest mag uitsluitend in een erkende installatie.