Besluit externe veiligheid inrichtingen

Sinds 2004 is het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) van kracht. Het doel van dit besluit is mensen in de buurt van een bedrijf met gevaarlijke stoffen te beschermen. Bij een omgevingsvergunning milieu of een ruimtelijk besluit rond zo'n bedrijf moet het bevoegd gezag rekening houden met veiligheidsafstanden. Dit zijn veiligheidsafstanden voor de bescherming van individuen (plaatsgebonden risico) en groepen personen (groepsrisico).

Het Bevi is niet van toepassing op het opslaan van vergistingsgas. Alleen als het BRZO van toepassing zou zijn, dan is ook het Bevi van toepassing. Dit staat in artikel 2 lid 1a Bevi.

Ondanks dat het Bevi niet van toepassing is, moeten wel veiligheidsafstanden worden aangehouden, zie de paragraaf 'Externe veiligheid'.