Europese verordening dierlijke bijproducten

De Europese Verordening dierlijke bijproducten (Verordening (EG) nr. 1069/2009) regelt het veilig afvoeren, transporteren, verwerken en hanteren van dierlijk materiaal (dierlijke bijproducten). Het gaat daarbij om dierlijk materiaal dat niet is bestemd voor humane consumptie. De verordening regelt dit om te voorkomen dat deze producten een risico worden voor de gezondheid van mens en dier.

In de Nederlandse wetgeving zijn de Europese verordening voor dierlijke bijproducten (EG) nr. 1069/2009 en de Europese verordening (EU) nr. 142/2011 uitgewerkt in de Wet dieren, het Besluit dierlijke bijproducten en de Regeling dierlijke bijproducten. De Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen (de EVOA) is niet van toepassing op dierlijke bijproducten, behalve als de dierlijke bijproducten gevaarlijk afval zijn.

Categorieën dierlijke bijproducten

Dierlijke bijproducten zijn ingedeeld in drie categorieën, afhankelijk van de risico’s voor de gezondheid van mens of dier. Categorie 1-materiaal heeft verhoudingsgewijs het hoogste risico. Categorie 3-materiaal heeft het laagste risico. Dierlijke mest behoort tot categorie 2. Bij vermenging krijgt materiaal de status van het hoogste risico. Per categorie is bepaald op welke manier het dierlijke bijproduct verwerkt moet worden en welke bestemming het mag hebben. Om het digestaat te kunnen gebruiken als dierlijke meststof in het kader van de Meststoffenwet is het van belang dat de dierlijke bijproducten die worden vergist zijn vermeld in Bijlage Aa, onder IV van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet.

Erkenning covergistingsinstallatie

Het covergisten van mest mag uitsluitend in een erkende installatie. Deze erkenning moet worden aangevraagd bij de Nederlandse Voedsel en Waren autoriteit (NVWA). Alle covergistingsinstallaties die mest vergisten hebben een erkenning nodig. De erkenningsplicht geldt ook voor boerderijvergisters, die uitsluitend mest van de eigen dieren vergisten en het digestaat uitsluitend gebruiken op eigen land. Voor het vergisten van uitsluitend plantaardige materialen is geen erkenning nodig.

Informatie over de eisen voor het krijgen van een erkenning is te vinden op de website van de NVWA. Eén van de eisen is dat mest tijdens het vergisten een hittebehandeling krijgt om eventueel aanwezige ziektekiemen te doden. Dit staat in bijlage V van Verordening EU nr. 142/2011 en artikel 3.12 van de Regeling dierlijke bijproducten. Bij een uitbraak van een dierziekte gelden aanvullende eisen.

Meer informatie

Meer informatie over regelgeving over dierlijke bijproducten is te vinden op de website van de NVWA.