Digestaat - voorwaarden dierlijke meststof

Bij het covergisten van mest ontstaat digestaat. Dit digestaat mag alleen als ‘dierlijke meststof’ worden verhandeld als het voldoet aan de voorwaarden van de Meststoffenwet. Dan mag het digestaat ook worden gebruikt op landbouwgrond. Deze voorwaarden staan in bijlage Aa, onder IV van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet.

Voorwaarden dierlijke meststof

Het digestaat moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

  1. het digestaat is ontstaan door het vergisten van ten minste 50% dierlijke mest (gebaseerd op gewicht)
  2. het digestaat mag als nevenbestanddeel alleen covergistingsmaterialen bevatten van de lijst met covergistingsmaterialen die in bijlage Aa, onder IV staan

Dunne fractie van digestaat als verdunningsmiddel
De covergistingsmaterialen kunnen vrij droog zijn. Hierdoor kan het verpompen van het te vergisten mengsel lastig zijn. Door het scheiden van het digestaat in een dunne en een dikke fractie kan op het bedrijf een dunne fractie worden verkregen. Deze dunne fractie kan worden gebruikt om het te vergisten mengsel verpompbaar te maken. Deze dunne fractie is dan een verdunningsmiddel. Bij het bepalen of aan de eis van ten minste 50 gewichtsprocent dierlijke meststoffen wordt voldaan telt deze dunne fractie niet mee. Op het moment dat de dunne fractie van het bedrijf wordt afgevoerd wordt het beschouwd als covergiste mest. Dit staat in bijlage Aa, onderdeel IV, categorie 1.

Categorieën stoffen in bijlage Aa

Categorie IV

In de tabel in bijlage Aa staan in categorie IV de volgende categorieën eindproducten van bewerkingsprocédés die als meststof kunnen worden verhandeld:

  1. Product dat verkregen is door vergisting van ten minste 50 gewichtsprocenten dierlijke meststoffen met als nevenbestanddeel uitsluitend één of meer van de stoffen die genoemd zijn onder de in onderstaande tabel onderscheiden categorieën of subcategorieën, met dien verstande dat de stoffen genoemd onder categorie G uitsluitend worden gebruikt als nevenbestanddeel wanneer ook de maximale waarden waarnaar in categorie G wordt verwezen niet worden overschreden (covergiste mest).
  2. Product dat verkregen is door vergisting van uitsluitend plantaardige stoffen vermeld onder de categorieën A tot en met G1 onder categorie 1 (digestaat van plantaardige covergistingsmaterialen).
  3. Verpompbaar product dat verkregen is na mechanische scheiding van de door vergisting verkregen digestaat van uitsluitend plantaardige stoffen vermeld onder de categorieën A tot en met G1 onder categorie 1 onder categorie 1 (dunne fractie uit digestaat van plantaardige covergistingsmaterialen).
  4. Niet verpompbaar product dat verkregen is na mechanische scheiding van de door vergisting verkregen digestaat van uitsluitend plantaardige stoffen vermeld onder de categorieën A tot en met G1 onder categorie 1 onder categorie 1 (dikke fractie uit digestaat van plantaardige covergistingsmaterialen).

Het verhandelen van meststoffen betekent in de Meststoffenwet : 'afleveren van meststoffen aan handelaren in of gebruikers van meststoffen en het met het oog daarop voorhanden of in voorraad hebben, aanbieden of vervoeren van meststoffen' (zie artikel 1 Meststoffenwet).

Categorieën A tot en met G

De stoffen van A tot en met G in categorie IV zijn:

A. Stoffen van plantaardige herkomst afkomstig van een landbouwbedrijf
B. Stoffen van plantaardige herkomst afkomstig van natuurterrein als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel e, van het Besluit gebruik meststoffen
C. Stoffen afkomstig uit de voedings- en genotmiddelenindustrie
D. Stoffen afkomstig uit de diervoederindustrie
E. Stoffen afkomstig uit andere industrieën (o.a. glycerine)
F. Hulpstoffen of toevoegmiddelen
G1. Plantaardige stoffen en stoffen afkomstig van de verwerking van plantaardige producten
G2. Stoffen van dierlijke herkomst al dan niet gecombineerd met stoffen van plantaardige herkomst en stoffen afkomstig van de verwerking van dierlijke producten
G3. Stoffen afkomstig uit overige bronnen

De stoffen van categorie A tot en met F mogen worden gebruikt als covergistingsmateriaal, als de stof voldoet aan de omschrijving in bijlage Aa. Voor de stoffen van categorie G geldt een aanvullende eis als deze worden vergist met mest. Bij deze stoffen mag de maximale waarden voor zware metalen en voor organische microverontreinigingen niet worden overschreden. Deze maximale waarden staan in bijlage II, tabel 1 en tabel 4 van het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet. Dit is nodig omdat de stoffen onder categorie G niet altijd constant zijn van kwaliteit.

Digestaat van vergisting van uitsluitend plantaardige stoffen van de categorie A tot en met G1 mag worden gebruikt als ‘overige organische meststof’.

Meer informatie over het gebruik van digestaat als meststof vindt u op de website van RVO.nl.

Aanvraag bijlage Aa

Iedereen kan een aanvraag indienen voor opname van een reststof op bijlage Aa. De aanvraag wordt getoetst door de Commissie van Deskundigen Meststoffenwet (CDM). De CDM toetst de aangevraagde reststof volgens het Protocol beoordeling stoffen Meststoffenwet aan de eisen. Deze eisen staan in het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet en de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet. Bij een positief advies wordt de reststof op bijlage Aa opgenomen. Voor meer informatie en het indienen van een aanvraag zie de website van RVO.nl.