Beste beschikbare technieken

Voor het covergisten van dierlijke mest is altijd een omgevingsvergunning milieu nodig. Het bevoegd gezag moet de eisen in de omgevingsvergunning milieu baseren op de beste beschikbare technieken (BBT). Dit staat in artikel 2.14 lid 1 onder c van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

Wat BBT is, wordt vastgesteld door de technische en economische mogelijkheden van de bedrijfstak. In artikel 1.1 lid 1 van de Wabo staat de definitie van BBT.

Uitgangspunten

Bij het bepalen van BBT moet rekening gehouden worden met BBT-conclusies. Daarnaast moet rekening gehouden worden met bij ministeriële regeling aangewezen informatiedocumenten over BBT. Dit staat in artikel 5.4 lid 1 van het Bor.

Uitgangspunt is dat de voorschriften voor het kleinschalig vergisten van uitsluitend dierlijke mest BBT zijn voor het vergisten van mest. Deze voorschriften staan in paragraaf 3.5.10 van het Activiteitenbesluit en paragraaf 3.5.8 van de Activiteitenregeling. Voor het covergisten van dierlijke mest moet in ieder geval aan deze eisen worden voldaan. Daarnaast moet worden beoordeeld wat BBT is voor covergisting van mest.

BREF intensieve pluimvee- en varkenshouderij

Voor mestverwerking zijn de BBT-conclusies op basis van de BREF voor de intensieve pluimvee- en varkenshouderij relevant. Anaerobe vergisting van mest wordt in deze BREF gezien als een techniek die BBT is. De BREF gaat niet specifiek in op covergisting.

De BBT-conclusies intensieve veehouderij gaan over de activiteiten die vallen onder de IPPC-categorie 6.6 van bijlage I bij de Richtlijn industriële emissies 2010/75/EU:

  • 6.6a: veehouderijen met meer dan 40.000 plaatsen voor pluimvee
  • 6.6b: veehouderijen met meer dan 2.000 plaatsen voor mestvarkens van meer dan 30 kg
  • 6.6c: veehouderijen met meer dan 750 plaatsen voor zeugen

Andere BREF's

Daarnaast kunnen de onderstaande BREF’s van belang zijn bij het covergisten van mest:

Een actueel overzicht van BBT-conclusies per IPPC-categorie staat op de website.

Het BREF Op- en overslag bulkgoederen (BREF Emissions from storage) gaat in op alle soorten op- en overslag, zoals de opslag van vaste stoffen en vloeistoffen. Deze BREF is niet van toepassing op de (na)vergistingstank. Door het vergistingsproces verandert het mengsel in een vergistingstank namelijk van samenstelling. Er is daarom in de vergistingstank geen sprake van opslag in de zin van het BREF (zie ABRvS, 201500737/1/A4 van 16 maart 2016).