Waterwet

De Waterwet regelt in hoofdzaak het beheer van watersystemen, waaronder waterkeringen, oppervlaktewater- en grondwaterlichamen.

De Waterwet bepaalt dat voor het lozen van afvalwater op of in het oppervlaktewater een vergunning nodig is.

Bij het covergistingsproces zelf komt geen afvalwater vrij. Wel kan afvalwater vrijkomen bij de nabehandeling van digestaat of bij de opwerking van het vergistingsgas (condenswater).