Wet ruimtelijke ordening

De Wet ruimtelijke ordening (Wro) regelt hoe ruimtelijke plannen in Nederland tot stand komen en gewijzigd worden.

Zowel het Rijk, de provincies als de gemeenten hebben de bevoegdheid om ruimtelijke plannen op te stellen. Het bestemmingsplan van de gemeente bepaalt welke ontwikkelingen al dan niet zijn toegestaan en onder welke voorwaarden. De gemeente maakt de afweging of een bestemmingsplan gewijzigd kan worden, zodat een covergistingsinstallatie geplaatst kan worden.

De gemeente is daarnaast toezichthouder op naleving van het bestemmingsplan. In provinciale verordeningen kunnen ook regels staan voor de bouw van covergistingsinstallaties. Voor meer informatie zie de pagina 'Ruimtelijke planvorming en covergisting'.