Wet natuurbescherming

De Wet natuurbescherming (Wet natuur) bevat alle regels rondom de bescherming van natuurgebieden en soorten. In de wet heeft het rijk alle verplichtingen uit de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn verwerkt. Een vergunning is nodig voor handelingen die de kwaliteit van Natura 2000-gebieden kunnen verslechteren of die soorten in het Natura 2000-gebied kunnen verstoren.

Voortoets

De initiatiefnemer van een covergistingsinstallatie moet een voortoets doen in overleg met het bevoegd gezag. De voortoets geeft duidelijkheid of er mogelijk negatieve effecten zijn voor Natura 2000-gebieden. Soms blijkt uit de voortoets dat er zeker geen negatieve effecten voor natuurgebieden zijn. Dan is er geen vergunningplicht en de initiatiefnemer hoeft verder niets te doen.

Als er wel negatieve effecten zijn of een kans op negatieve effecten dan is een vergunning wel nodig. Zie verder de pagina ‘Wet natuurbescherming’.