Milieuaspecten covergisten

Voor een covergistingsinstallatie is altijd een omgevingsvergunning milieu nodig. In de aanvraag moeten voldoende gegevens staan om een beoordeling te kunnen maken. Per milieuaspect is vermeld wat de aandachtspunten zijn bij covergistingsinstallaties en wat het bevoegd gezag hierover in de omgevingsvergunning milieu moet regelen. Ook staan er voorbeeldvoorschriften die in de omgevingsvergunning milieu kunnen worden opgenomen.

Vergisters deel onder maaiveld

Omgevingsvergunning

Welke gegevens moeten onderdeel zijn van de aanvraag en wat zijn de aandachtspunten bij veranderingen.

Afvalstoffen

Bij het covergisten van mest is bijna altijd sprake van het verwerken van afvalstoffen.

Externe veiligheid

Voor de risico’s naar de omgeving zijn de brandbare eigenschappen van het vergistingsgas relevant.

Emissies naar de lucht

Bij diverse onderdelen van de covergistingsinstallatie kunnen emissies naar de lucht voorkomen. Dit zijn emissies van stof, vergistingsgas, waterstofsulfide, CO2 en rookgassen.

Luchtkwaliteit

Er zijn alleen significante emissies te verwachten van NOx van de WKK of de stookinstallatie. Daarnaast moet het effect van verkeersbewegingen worden beoordeeld.

Energie

Bij een covergistingsinstallatie moet aandacht worden besteed aan energie-efficiëntie. Het opwerken van vergistingsgas gebruikt veel elektriciteit.

Bodem

De volgende procesonderdelen zijn voor bodemrisico's van belang: de opslag van drijfmest, digestaat, covergistingsmaterialen en minerale oliën voor de WKK, de mestvergister en de opwerkunit van vergistingsgas.

Geur

De belangrijkste geurbronnen zijn het in de open lucht opslaan van covergistingsmaterialen,  het opslaan van drijfmest en digestaat en het afblazen van ongezuiverd vergistingsgas.

Afvalwater

Bij het covergistingsproces zelf komt geen afvalwater vrij. Wel kan afvalwater vrijkomen bij de nabehandeling van digestaat of bij het opwerken van vergistingsgas (condenswater).

Gezondheid

Voor de gezondheidsrisico’s zijn van belang: geur,  onbedoelde emissies van vergistingsgas en verspreiding van micro-organismen.