Opslaan drijfmest en digestaat

Voor het opslaan van drijfmest en digestaat staan de (bodem)eisen in paragraaf 3.4.6 ‘Opslaan van drijfmest en digestaat’ van het Activiteitenbesluit. Deze eisen gelden niet als de mestbassins een gezamenlijk oppervlak hebben groter dan 750 m2 of een inhoud van meer dan 2.500 m3. Voor deze grotere opslagen moeten de eisen in de omgevingsvergunning milieu staan. Deze eisen omvatten in ieder geval de eisen die gelden voor de kleinere mestbassins, eventueel aangevuld met extra eisen.

Voorschrift: opslaan drijfmest en digestaat
(bij groter dan dan 750 m2 of meer dan dan 2500 m3)
1. De opslag van drijfmest en digestaat voldoet aan [eisen § 3.4.6 ‘Opslaan van drijfmest en digestaat’ van het Activiteitenbesluit overnemen].
2. [beoordelen of extra eisen nodig zijn].

Digestaat

De definitie van digestaat staat in artikel 1 van het Activiteitenbesluit en is overeenkomstig aan de definitie in de Meststoffenwet. Als het digestaat niet aan de voorwaarden in de definitie voldoet, dan gelden de eisen uit paragraaf 3.4.6 van het Activiteitenbesluit niet voor het opslaan van het digestaat. De eisen moet het bevoegd gezag dan in de omgevingsvergunning milieu opnemen.

De voorwaarden zijn:

  • covergistingsmaterialen moeten staan in bijlage Aa, onder IV van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet,
  • de hoeveelheid  dierlijke meststoffen is minimaal 50% (gebaseerd op gewicht).