Vergistingsproces

Er is geen speciale regelgeving voor de constructie van bassins van mestvergisters (de vergistingstank). De eisen die voor mestbassins in het Activiteitenbesluit staan gelden niet. Er is namelijk sprake van een procestank (er vindt geforceerde vergisting plaats).

De bassins van mestvergisters zijn over het algemeen op dezelfde manier geconstrueerd als mestbassins. Daarom kan wel worden aangesloten bij de eisen die gelden voor mestbassins. Eventueel kunnen aanvullende eisen opgenomen worden. Bijvoorbeeld, als er aanwijzingen zijn dat de aard en de samenstelling van de mest en het covergistingsmateriaal zorgen voor een agressiever klimaat in de vergistingstank dan bij reguliere mestopslag het geval is. Gedacht kan worden aan het bekleden van de bodem en wanden van de vergistingstank.

Dit kan met een coating of een materiaal dat bestand is tegen de inwerking van de vergiste mest en de daarbij vrijkomende gassen en stoffen. Een vloeistofkerende vloer onder de vergister draagt bij om een verwaarloosbaar bodemrisico te bereiken.

Voorschrift: bodembescherming vergistingstank
1. De vergistingstank is geplaatst in een lekbak of boven een vloeistofkerende vloer.
2. De vergistingstank is aangelegd overeenkomstig § 5.5 en de hoofdstukken 6 en 7 van BRL 2342.
3. De vergistingstank is bestand tegen inwerking van het te vergisten mengsel van mest en covergistingsmateriaal en de daarbij vrijkomende gassen en stoffen.