Geur

Toetsingskader

Het toetsingskader voor geurhinder staat in artikel 2.7a (afdeling 2.3 Lucht) van het Activiteitenbesluit. Het algemene uitgangspunt van artikel 2.7a lid 1 is het voorkomen van geurhinder. Is dit niet mogelijk, dan moet het bedrijf de geurhinder tot een aanvaardbaar niveau beperken. Wat een aanvaardbaar niveau is, is niet vastgelegd. Het bevoegd gezag moet dit zelf afwegen en de aspecten uit artikel 2.7a daarbij gebruiken. Meer informatie hierover vindt u in de handleiding Geur.

Geurbronnen

De belangrijkste geurbronnen zijn het in de open lucht opslaan van covergistingsmaterialen, de opslag van drijfmest en digestaat en het afblazen van ongezuiverd vergistingsgas. Dit laatste kan worden voorkomen door een fakkelinstallatie toe te passen. Per onderdeel wordt ingegaan op de geuremissie.