Gezondheid

Bij de omgevingsvergunning milieu moeten de gezondheidsrisico’s voor omwonenden worden betrokken. Dit staat in artikel 2.14 lid 1 onder a onder 1° Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Risico’s voor de volksgezondheid vallen onder de gevolgen voor het milieu van artikel 1.1 lid 2 Wet milieubeheer. Voor de gezondheidsrisico’s naar de omgeving kunnen van belang zijn:

  • de brandbare eigenschappen van het vergistingsgas (zie paragraaf  ‘Externe veiligheid’)
  • geur (stank) afkomstig van opgeslagen mest, covergistingsmaterialen, digestaat en onbedoelde emissies van vergistingsgas (zie paragraaf ‘Geur’)
  • verspreiding van micro-organismen (buiten de gesloten systemen van de vergistingsinstallatie, bijvoorbeeld via de opslag en het transport van mest en digestaat)

Gezondheid en veiligheid

Voor de risico’s op kortere afstand van de vergistingsinstallatie zijn naast de brandbare eigenschappen van vergistingsgas ook de giftige (bijvoorbeeld waterstofsulfide) en verstikkende eigenschappen van het gas relevant. Voor arbeidsomstandigheden speelt dat een rol. Dat staat in het RIVM-briefrapport Feitenrelaas rond de aspecten ‘Gezondheid en veiligheid’ van biovergisting (2015).

Gezondheidsrisico's covergisting

Het Kennisbericht ‘Mest en mestbewerking’ (Kennisplatform Veehouderij en gezondheid, februari 2018) gaat ook in op de mogelijke risico’s van het covergisten van mest. Bij vergisting is er geen of nauwelijks uitstoot van stoffen en micro-organismen naar de omgeving. Dat komt omdat de vergistingsprocessen in gesloten systemen plaatsvinden. Geuroverlast kan ontstaan bij open processen (voor en na de vergisting) en bij ventilatie van gesloten (opslag)ruimten.

Ook het rapport ‘Nut en risico’s van covergisting’ (Commissie Deskundigen Meststoffenwet, 2015) concludeert dat de risico’s van verspreiding van ziekteverwekkende micro-organismen (pathogenen) door covergisting gering zijn. Blootstellingsroutes kunnen zijn: (open) opslag en transport van mest en digestaat, het uitrijden van digestaat en onbedoelde luchtemissies bij het vergistingsproces (incidenten).

Mestvergisting lijkt een reductie te geven van de concentratie aan micro-organismen in mest. Maar de gemeten verlaging was niet statistisch significant, bleek uit het onderzoek ‘Effect van processtappen op overleving van micro-organismen bij mestverwerking’ (WUR, juli 2015).

De provincie Noord-Brabant heeft de mogelijke gezondheidsrisico's van het verwerken van mest in beeld gebracht als een vervolg op de dialoog 'Brabants mestbeleid'. Het kennisdocument 'Toetsingskader humane gezondheidsaspecten met betrekking tot mestbewerking' van de provincie geeft inzicht in de aard van de emissies vanuit een mestverwerkingsinstallatie zoals geur, ammoniak, fijnstof en micro-organismen. Ook beschrijft dit kennisdocument mogelijke blootstellingsroutes en beheersmaatregelen. Het gaat ook in op de beleving (perceptie) van risico’s door omwonenden.